Vol 6, No 10 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "HISTORY"

Ervin Miden
1001-1007

SECTION "LAW AND SECURITY"

Andrey Gabrelyan
2001-2013
Yaroslav Skoromnyy
2014-2022
Iryna Yaremko, Yuriy Mazur, Veronika Karkovska, Ulyana Lukashevska
2023-2031
Natalia Ortynska
2032-2038

SECTION "SOCIOLOGY"

Besim Gollopeni
PDF
3001-3009

SECTION "EDUCATION"

Tetyana Kahantsova
4001-4008
Yevhenii Marynchenko
4009-4017
lyudmila Shevchenko
4018-4023
Gezim Zeqiri
PDF
4024-4030

SECTION "PHILOSOPHY"

Tetiana Danylova, Ihor Hoian
PDF
5001-5005