Vol 1, No 5 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Русский)

Table of Contents

SECTION "ECONOMICS"

Olga Audzeichyk, Lyudmila Nekhorosheva
1.1-1.17
Aleksandr Nosov, Elena Cheraneva
1.18-1.24
Zhadyra Bimagambetova
2.1-2.5
Nadezhda Popova, Olga Sosnova
2.6-2.11

SECTION "EDUCATION"

Kostyantyn Fendrikov
5.1-5.7