Vol 4, No 5 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "LAW AND SECURITY"

Nataliia Lesko
1001-1007
Serhii Yesimov, Rostyslav Sopilnyk, Myroslav Kovaliv, Ruslan Skrynkovskyy
1008-1016

SECTION "CHEMISTRY"

Sergіj Petrov, Oleg Chaika
2001-2010

SECTION "EDUCATION"

Olena Zotova-Sadylo
3001-3008
Mykola Haliv
3009-3019

SECTION "ECONOMICS"

Natalia Stebliuk
4001-4009