Vol 3, No 11 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "LANGUAGES"

Lyudmila Yuldasheva
1001-1008
Svitlana Tikhonenko
1009-1015
Оlena Piterska
1016-1019
Maya Sergienko
1020-1024

SECTION "TECHNICS"

Roksolana Boidunyk
2001-2011
Babangida Baba, Azeanita Binti Suratkon
PDF
2012-2015

SECTION "PHILOSOPHY"

Tatiana Danylova, Halyna Salata
PDF
3001-3005

SECTION "ECONOMICS"

Ruslan Skrynkovskyy, Nataliya Pavlenchyk, Solomiya Leskіv, Grzegorz Pawlowski
4001-4009
Grzegorz Pawlowski, Ruslan Skrynkovskyy, Oksana Shpak, Yurii Vizniak
4010-4020
Darina Kalinichenko
4021-4024