Wafer Cakes of Improved Amino Acid Structure

Roksolana Boidunyk

Abstract

The article presents the results of the study of the amino acid composition of newly developed wafer cakes with adipose fillings combined with natural additives. The appropriateness of the using non-traditional raw materials (powder of willow herb, poppy oilcake, carob), as well as skimmed milk powder in order to increase the biological value of wafer cakes and improve their amino acid composition is proven.Keywords


wafer cakes; natural supplements; amino acid composition; essential amino acids; biological value; consumer propertiesReferences


1. Obolkina, V., Yemelianova, N., & Skrypko, A. (2014). Zdobne pechyvo z vykorystanniam boroshna z proroshchenykh zeren vivsa ta pshenytsi [Chopped cookies using flour from sprouted grains of oats and wheat]. Prodovolcha industriia APK, 2, 29–32 (in Ukrainian)
[Оболкіна, В., Ємельянова, Н., & Скрипко, А. (2014). Здобне печиво з використанням борошна з пророщених зерен вівса та пшениці. Продовольча індустрія АПК, 2, 29–32].

[Google Scholar]

2. Obolkina, V., Yemelnykova, N., Kyselova, O., Parashchenko, T., & Skrypko, A. (2011). Innovatsiini tekhnolohii zdobnoho pechyva iz zastosuvanniam vivsianoho solodovoho boroshna [Innovative technologies of baking cookies using oat malt flour]. Khlibopekarska i kondyterska promyslovist Ukrainy, 11–12, 16–18 (in Ukrainian)
[Оболкіна, В., Ємельникова, Н., Кисельова, О., Паращенко, Т., & Скрипко, А. (2011). Інноваційні технології здобного печива із застосуванням вівсяного солодового борошна. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України, 11–12, 16–18].

[Google Scholar]

3. Lejberova, N. (2012). Razrabotka receptur i ocenka kachestva bezgljutenovyh muchnyh konditerskih izdelij [Formulation and quality assessment of gluten-free flour confectionery products](Doctoral thesis, Ural'skij gosudarstvennyj jekonomicheskij universitet). Kemerovo (in Russian)
[Лейберова, Н. (2012). Разработка рецептур и оценка качества безглютеновых мучных кондитерских изделий (Автореф. канд. дис., Уральский государственный экономический университет). Кемерово].

[Google Scholar]

4. Manzhesov, V., Truhman, S. & Kurchaeva, E. (2014). Produkty pererabotki semjan rapsa v proizvodstve muchnyh konditerskih izdelij [Rape seed processing in the technology of dough confectionery]. Konditerskoe proizvodstvo, 6, 9–10 (in Russian)
[Манжесов, В., Трухман, С. & Курчаева, Е. (2014). Продукты переработки семян рапса в производстве мучных кондитерских изделий. Кондитерское производство, 6, 9–10].

[Google Scholar]

5. Lesnikova, N., Lavrova, L., & Borcova, E. (2014). Jeffektivnost' ispol'zovanija netradicionnogo syr'ja v proizvodstve pechen'ja [Efficiency of Use of Non-Traditional Raw Materials in the Manufacture of Cookies]. Konditerskoe prizvodstvo, 3, 12–14 (in Russian)
[Лесникова, Н., Лаврова, Л., & Борцова, Е. (2014). Эффективность использования нетрадиционного сырья в производстве печенья. Кондитерское призводство, 3, 12–14].

[Google Scholar]

6. Syrokhman, I., & Lozova, T. (2015). Spozhyvni vlastyvosti novykh vafel z vykorystanniam pryrodnykh netradytsiinykh inhrediientiv [Consumer properties of new wafers using natural non-traditional ingredients]. Khlibopekarska i kondyterska promyslovist Ukrainy, 2, 3–7 (in Ukrainian)
[Сирохман, І., & Лозова, Т. (2015). Споживні властивості нових вафель з використанням природних нетрадиційних інгредієнтів. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України, 2, 3–7].

[Google Scholar]

7. Tarasenko, N. (2013). Vlijanie pishhevyh volokon na formirovanie potrebitel'skih svojstv i sroki hranenija saharnyh vafel' [Effect of dietary fiber on the formation of consumer properties and the shelf life of sugar wafers]. Izvestija vuzov. Pishhevaja tehnologija, 4, 81–83 (in Russian)
[Тарасенко, Н. (2013). Влияние пищевых волокон на формирование потребительских свойств и сроки хранения сахарных вафель. Известия вузов. Пищевая технология, 4, 81–83].

[Google Scholar]

8. Lozova, T., Syrokhman, I. (2017). Naukove obgruntuvannia polipshennia spozhyvnykh vlastyvostei boroshnianykh kondyterskykh vyrobiv z vykorystanniam pryrodnoi netradytsiinoi syrovyny [Scientific substantiation of improvement of consumer properties of flour confectionery products using natural non-traditional raw materials]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu (in Ukrainian)
[Лозова, Т., Сирохман, І. (2017). Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету].

9. Oshchypok, I. (2015). Vykorystannia novykh kharchovykh dobavok z roslynnoi syrovyny u kharchovii promyslovosti [The use of new food additives from vegetable raw materials in food industry]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia tovaroznavcha, 15, 77–82 (in Ukrainian)
[Ощипок, І. (2015). Використання нових харчових добавок з рослинної сировини у харчовій промисловості. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча, 15, 77–82].

[Google Scholar]

10. Fil, M. (2012). Suchasna otsinka spozhyvnykh vlastyvostei tradytsiinykh i novykh fruktovo-ovochevykh poroshkiv [Current assessment consumption properties of traditional and new fruit and vegetable powders]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia tovaroznavcha, 11, 95–97 (in Ukrainian)
[Філь, М. (2012). Сучасна оцінка споживних властивостей традиційних і нових фруктово-овочевих порошків. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча, 11, 95–97].

[Google Scholar]

11. Alekseenko, E. (2012). Fermentativnaja biokonversija plodovo-jagodnogo syr'ja: biohimicheskie aspekty i prakticheskoe primenenie [Enzymatic bioconversion of fruit and berries: biochemical aspects and practical application]. Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ja, 3, 49–52 (in Russian)
[Алексеенко, Е. (2012). Ферментативная биоконверсия плодово-ягодного сырья: биохимические аспекты и практическое применение. Хранение и переработка сельхозсырья, 3, 49–52].

[Google Scholar]

12. Bazarnova, Ju. (2007). Dikorastushhie jagody v konditerskom proizvodstve [Wild berries in confectionery production]. Konditerskoe proizvodstvo, 4, 16–18 (in Russian)
[Базарнова, Ю. (2007). Дикорастущие ягоды в кондитерском производстве. Кондитерское производство, 4, 16–18].

[Google Scholar]

13. Pakhomova, I. (2015). Spozhyvni vlastyvosti ta zberezhenist vafel iz zhyrovymy nachynkamy [Consumer properties and preservation of wafers with fatty fillings] (Doctoral dissertation, Lvivska komertsiina akademiia). Lviv (in Ukrainian)
[Пахомова, І. (2015). Споживні властивості та збереженість вафель із жировими начинками (Канд. дис., Львівська комерційна академія). Львів].

[Google Scholar]

14. Volik, V., Ismailova, D., & Erohin, O. (2003). Skorlupa kurinyh jaic kak istochnik biologicheski aktivnyh veshhestv [The shell of chicken eggs as a source of biologically active substances]. Ptica i pticeprodukty, 2, 59–60 (in Russian)
[Волик, В., Исмаилова, Д., & Ерохин, О. (2003). Скорлупа куриных яиц как источник биологически активных веществ. Птица и птицепродукты, 2, 59–60].

[Google Scholar]

15. Fedorova, D. (2016). Novi soloni vafelni vyroby “Krekisy rybni” z vykorystanniam ryboroslynnykh napivfabrykativ [New salty waffle products "Fish Krekis" with fish & plant semifinished products]. Path of Science, 2(4), 6-17 (in Ukrainian)
[Федорова, Д. (2016). Нові солоні вафельні вироби «Крекіси рибні» з використанням риборослинних напівфабрикатів. Path of Science, 2(4), 6-17].

[Google Scholar]

16. Fedorova, D., & Kuzmenko, Yu. (2015). Biolohichna tsinnist ryboroslynnykh napivfabrykativ na osnovi bychka azovskoho [Biological value of fish & plant semifinished products based on Azov goby]. Tovary i rynky, 2(20), 85–97 (in Ukrainian)
[Федорова, Д., & Кузьменко, Ю. (2015). Біологічна цінність риборослинних напівфабрикатів на основі бичка азовського. Товари і ринки, 2(20), 85–97].

[Google Scholar]

17. Pakhomova, I., & Syrokhman, I. (2015). Kompozytsiia zhyrovoi nachynky dlia vafel “Kvitkovyi nektar” [The composition of fat fillings for waffle "Flower Nectar"]. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4111 (in Ukrainian)
[Пахомова, І., & Сирохман, І. (2015). Композиція жирової начинки для вафель «Квітковий нектар». URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4111].

[Google Scholar]

18. Boidunyk, R. (2014). Perspektyvy vykorystannia kerobu v kondyterskii promyslovosti [Perspectives of carob using in the confectionery industry]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia tovaroznavcha, 14, 117–121]
[Бойдуник, Р. (2014). Перспективи використання керобу в кондитерській промисловості. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча, 14, 117–121].

[Google Scholar]

19. Owen, R. W., Haubner, R., Hull, W. E., Erben, G., Spiegelhalder, B., Bartsch, H., & Haber, B. (2003). Isolation and structure elucidation of the major individual polyphenols in carob fibre. Food and Chemical Toxicology, 41(12), 1727–1738.

[Google Scholar] [CrossRef]

20. Alekseeva, M. (2013). Primenenie izmel'chennyh plodov rozhkovogo dereva pri proizvodstve kompleksnoj pishhevoj dobavki na osnove kakao-bobov [The use of crushed fruit of the carob tree in the production of integrated food additive cacao beans based]. Izvestija Samarskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii, 4, 69–73 (in Russian)
[Алексеева, М. (2013). Применение измельченных плодов рожкового дерева при производстве комплексной пищевой добавки на основе какао-бобов. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 4, 69–73].

[Google Scholar]

21. Tea company. (2016). Khimichnyi sklad ivan-chaiu [The chemical composition of ivan-tea]. Retrieved October, 1, 2017 from http://ivantea.com.ua/articles/article-6 (in Ukrainian)
[Чайна компанія. (2016). Хімічний склад іван-чаю. Актуально на 12.12.2016. URL: http://ivantea.com.ua/articles/article-6].

22. Formazjuk, V. (2003). Jenciklopedija pishhevyh lekarstvennyh rastenij: kul'turnye i dikorastushhie rastenija v prakticheskoj medicine [Encyclopedia of food medicinal plants: cultural and wild plants in practical medicine]. Kiev: A.S.K. (in Russian)
[Формазюк, В. (2003). Энциклопедия пищевых лекарственных растений: культурные и дикорастущие растения в практической медицине. Киев: А.С.К.].

[Google Scholar]

23. Kovalchuk, Kh. (2014). Tovaroznavchi aspekty polipshennia spozhyvnykh vlastyvostei keksiv z netradytsiinoiu syrovynoiu [Commodity-related aspects of improvement of consumer properties of muffins with non-traditional raw materials] (Doctoral thesis, Lvivska komertsiina akademiia). Lviv (in Ukrainian)
[Ковальчук, Х. (2014). Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивостей кексів з нетрадиційною сировиною (Автореф. канд. дис., Львівська комерційна академія). Львів].

24. Sydorenko, O., Apach, M., & Burkatska, H. (2016). Biolohichna tsinnist bilkiv Rapana venosa [Biological value of Rapana venosa protein]. Tovary i rynky, 1, 159–168 (in Ukrainian)
[Сидоренко, О., Апач, М., & Буркацька, Г. (2016). Біологічна цінність білків Rapana venosa. Товари і ринки, 1, 159–168].

[Google Scholar]

25. Vasil'ev, F., Glotova, I., & Antipova, L. (2002). K voprosu optimizacii aminokislotnogo sostava polikomponentnyh produktov s ispol'zovaniem metodov vychislitel'noj matematiki [To the problem of optimizing the amino acid composition of multicomponent products using the methods of computational mathematics]. Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ja, 2, 58–61 (in Russian)
[Васильев, Ф., Глотова, И., & Антипова, Л. (2002). К вопросу оптимизации аминокислотного состава поликомпонентных продуктов с использованием методов вычислительной математики. Хранение и переработка сельхозсырья, 2, 58–61].

[Google Scholar]

26. Sydorenko, O., Pavliuchenko, Yu., & Tunitska, A. (2013). Biolohichna tsinnist kombinovanykh strukturoutvoriuvachiv [The biological value of combined structure-substanсes]. Tovaroznavchyi visnyk, 6, 240–244 (in Ukrainian)
[Сидоренко, О., Павлюченко, Ю., & Туніцька, А. (2013). Біологічна цінність комбінованих структуроутворювачів. Товарознавчий вісник, 6, 240–244].

[Google Scholar]

27. Savchuk, Y. Y., & Usatiuk, S. I. (2017). Research of biological value of drink from walnuts kernels. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(75), 124–128.

[Google Scholar] [CrossRef]

28. Danylova, O., & Reshta, S. (2016). Otrymannia olihomeriv iz roslynnoi syrovyny z antyoksydantnymy vlastyvostiamy [Obtaining of oligomers from plant raw materials with antioxidant properties]. Naukovi pratsi: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, 46(1), 83–88 (in Ukrainian)
[Данилова, О., & Решта, С. (2016). Отримання олігомерів із рослинної сировини з антиоксидантними властивостями. Наукові праці: Одеська національна академія харчових технологій, 46(1), 83–88].

[Google Scholar]


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Roksolana Boidunyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.