Improvement of the Model for Calculating the Operating Profit of Industrial Enterprises Taking into Account the Problem of Optimal Distribution of Productive Resources

Ruslan Skrynkovskyy, Lyubomyr Sopilnyk, Fedir Horbonos, Sviatoslav Kniaz, Nataliia Pavlenchyk, Volodymyr Yuzevych

Abstract

On the ground of the conducted research, based on the stated goals and objectives, the model of calculating the operating profit of industrial enterprises, which is based on economic and mathematical dependencies, and takes into account the problem of optimal distribution of production resources in the system of operational management has been improved. Great attention has been paid to the analysis of the cost factors in the system of analysis of the ratio of “costs – volume – profit”, the definition of the optimal distribution of productive resources from the set of possible (admissible) ones in the organization of labor and production, the difference between accounting and economic approaches to calculating profit, the difference in approaches to the classification of overhead costs in terms of activity-based costing.Keywords


industrial enterprises; operating profit; production resources; optimal allocation of resources; operational management; management decisions

Full Text:

PDF


References


Ishchuk, S. (2009). Model rozrakhunku operatsiinoho prybutku promyslovykh pidpryiemstv [Model for calculating the operating profit of industrial enterprises]. Economy and Forecasting, 3, 134–143 (in Ukrainian).

Cherleniak, I., Poida-Nosyk, N., & Havrylko, P. (2011). Osoblyvosti formuvannia operatsiinoho prybutku ta mekhanizmy upravlinnia nym [Features of the formation of operating profit and its management mechanisms]. Scientific bulletin academy of municipal administration, 10, 80–88 (in Ukrainian).

Whiting, E. (1986). Operating profit. A Guide to Business Performance Measurements, 81–98. doi: 10.1007/978-1-349-07472-3_8

Zahorodnii, A., & Vozniuk, H. (2005). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and Economic Dictionary]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” (in Ukrainian).

Karahodova, O., Kihel, V., & Rozhok, V. (2007). Doslidzhennia operatsii [Operations Research]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

Tsiutsiura, S., Kryvoruchko, O., & Tsiutsiura, M. (2012). Teoretychni osnovy ta sutnist upravlinskykh rishen. Modeli pryiniattia upravlinskykh rishen [Theoretical foundations and essence of managerial decisions. Models of making managerial decisions].Management of Development of Complex Systems, 9, 50–58 (in Ukrainian).

Panchenko, I. (2012). Klasyfikatsiia prybutku dlia tsilei bukhhalterskoho obliku, analizu ta kontroliu: krytychnyi analiz isnuiuchykh pidkhodiv [Profit classification for accounting, analysis and control purposes: a critical analysis of existing approaches]. Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, 1(22), 224–236 (in Ukrainian).

Ustinova, I., Budishcheva, I., & Domaradzka, H. (2000). Operatsiinyi analiz yak skladova mekhanizmu upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Operational analysis as a component of the management mechanism of enterprise profits]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 391, 183–188 (in Ukrainian).

Holov, S. (2007). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: An Analysis of the Status and Prospects of Development]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

Zahorodnii, A., Bilyk, M., & Kindratska, H. (2010). Operatsiinyi analiz u systemi upravlinnia prybutkom subiektiv hospodariuvannia [Operational analysis in the management system of profits of business entities]. Proceedings of Cherkasy state technological university. Series: Economic sciences, 25(1), 22–25 (in Ukrainian).

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

Skrynkovskyy, R., Pavlenchyk, N., Horbonos, F., & Protsiuk, T. (2018). Improvement of the express diagnostics of the production activity of the enterprise taking into account the method of determining the optimal production programs in the operational management system. Technology Audit and Production Reserves, 6(44). doi: 10.15587/2312-8372.2018.147968

Ishchuk, S. (2006). Vyrobnychyi potentsial promyslovykh pidpryiemstv: problemy formuvannia i rozvytku [Industrial potential of industrial enterprises: problems of formation and development]. Lviv: IRD NAN Ukrainy (in Ukrainian)

Popovych, P. (2004). Economic analysis of subjects of management [Economic analysis of business entities]. Ternopil: Ekonomichna dumka (in Ukrainian)

Skrynkovskyy, R. (2015). Kompleksna diahnostyka rozvytku pidpryiemstva: kontseptsiia, parametry, metody [Complex diagnostics of enterprise development: concept, parameters, methods]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 1.

Doronina, M., Lytovchenko, I. (2010). Systematyzatsiia chynnykiv osvitno-fakhovoho potentsialu vyrobnychoi orhanizatsii [The systematization of factors of educationally professional potential of production organization]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriya: Ekonomichni nauky, 25, 81–85 (in Ukrainian).

Skrynkovskyy, R., Protsiuk, T., Ogirko, O., & Pavlenchyk, N. (2018). Comprehensive Assessing the Enterprise Development Considering the Educational and Professional Potential of Employees in Management System. Journal of Applied Management and Investments, 7(4). 246–255.

Ishchuk, S. (2005). Finansovyi mekhanizm upravlinnia vyrobnychym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv na innovatsiinykh zasadakh [Financial mechanism for managing the industrial potential of industrial enterprises on an innovative basis].Economy and region, 2(5), 134–137 (in Ukrainian)

Brihkhem, Ye. (1997). Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of Financial Management]. Kyiv: Molod (in Ukrainian)

Van Horne, J. C. (1989). Fundamentals of financial management. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Skrynkovskyy, R. (2015). Diagnostics of Utilization of the Human, Material, Financial, and Energy Resources of the Enterprise as a Tool for Management of the Elements of Its Production and Commercial Operations. The Problems of Economy, 1, 249–254 (in Ukrainian).

Hetman, O., & Shapoval, V. (2007). Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury (in Ukrainian)

Horbonos, F., Skrynkovskyy, R., Protsiuk, T., & Ogirko, I. (2017). Improvement of the Toolkit for Diagnosing the Enterprise's Production Program. Path of Science, 3(12), 4015–4022. doi: 10.22178/pos.29-8 (in Ukrainian).

Skrynkovskyy, R., Horbonos, F., & Pavlenchyk, A. (2018, November 23). Zadacha optymizatsii vyrobnychoi prohramy pidpryiemstva [The task of optimizing the enterprise's production program]. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise (pp. 119–120). Le Mans: Baltija Publishing (in Ukrainian).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Ruslan Skrynkovskyy, Lyubomyr Sopilnyk, Fedir Horbonos, Sviatoslav Kniaz, Nataliia Pavlenchyk, Volodymyr Yuzevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.