Participation of the Community in the Decision-Making Process - Case the Municipality of Pristina

Ferdi Kamberi, Bekim Baliqi

Abstract

The community nowadays is defined as a group with a social affiliation, shared value, and interaction that links these members together. Participation of the community in decision making is considered essential characteristics of democracy and particularly of the local government. Thus local governments, through various democratic forms, seek to involve the community to be part of the decision-making process. Various studies and reports in Kosovo do emphasize that participation of the community in policy design and development is low. For this purpose, this paper aims to analyse the community’s participation of the community in the decision-making process with a particular emphasis on the municipality of Pristina. The research provides a holistic approach to community development in the municipality of Pristina, the level of participation in decision-making processes, forms of communication between local government and the community, and the impact of community development in drafting public policies at the local level. The methodology used here is focused on the different studies and reports on local government and community, and also on quantitative research on public opinion measurement as well. The overall results of this paper emphasize that although there are institutional mechanisms for participation in decision-making, there is a decrease in community participation in decision-making and in the process of drafting and developing local public policies.
Keywords


community; local government; Pristina; cooperation; decision-making

Full Text:

PDF


References


Baliqi, B. (2017). Politikat Publike dhe Qeverisja. Retrieved from http://www.kas.de/wf/doc/kas_50688-1522-33-30.pdf?171115103925

Borgatta, E., & Montgomery, J. R. (2000). Encyclopedia of Sociology (2nd ed.). New York: Macmillan Reference.

Crawford, A., & Etzioni, A. (1996). The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda. Journal of Law and Society, 23(2), 247. doi: 10.2307/1410419

Giddens, A. (2004). Sociology. Tirana: Fondation Soros – Çabej.

Hartay, E. (2011, October). Citizen participation. Best practices in the western Balkans and the European Union. Retrieved from http://www.kcsfoundation.org/repository/docs/03_03_2014_3974014_KCSF_2011_Best_practices_on_Citizen_Participation_in_WB_and_EU.pdf

Hautekeur, G. (2005). Community development in Europe. Community Development Journal, 40(4), 385–398. doi: 10.1093/cdj/bsi083

Institute for Development Policy. (2017). Analizë e Politikave 06/2017. Investimet kapitale në katër komuna të Republikës së Kosovës. Retrieved from http://indep.info/wp-content/uploads/2017/05/Analize-e-investimeve-kapitale-ne-komuna-1.pdf

James, P., Nadarajah, Y., Haive, K., & Stead, V. (2012). Sustainable communities, sustainable development. Other paths for Papua New Guinea. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265162446_Sustainable_Communities_Sustainable_Development_Other_Pathways_for_Papua_New_Guinea

Kamberi, F. (2018). Community Development and Local Governance – Comparative Study of Municipalities of the Pristina region: results of pilot project.

Kiçmari, S. (2008). The idea, Purpose and Practical Implemenetation of Communitarian Theory. Studime Sociale, 2(2).

Kosovo Local Government Institute. (2017). Municipal Profiles. Retrieved from https://www.klgi-ks.com/repository/docs/Municipal_profiles.pdf

Little, W., Vyrain, S., Scaramuzzo, G., Cody-Rydzewski, S., Griffiths, H., Strayer, E., Keirns, N., ... McGivern, R. (2016). Introduction to Sociology. Retrieved from https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter17-government-and-politics

Lynam, S. (2006). Community Development and Public Policy. Retrieved from http://www.combatpoverty.ie/publications/CommunityDevelopmentAndPublicPolicy_2006.pdf

Marshall, G., & Scott, J. (2009). A dictionary of sociology. Oxford: Oxford University Press.

McLean, I., & McMillan, A. (2009). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford: Oxford University Press.

National Endowment for Democracy. (2018). Prishtinë 2018. Retrieved June 1, 2018, from http://investometri.com/sq/prishtine-2018

OSCE. (2013). Procesi i Zhvillimit të Buxheteve Komunale në Kosovë: Vlerësim krahasues i proceseve të vitit 2012 dhe 2013. Retrieved from https://www.osce.org/sq/kosovo/102216?download=true

Pajaziti, A. (2010). Fjalor Sociologjik. Skopje: Logos.

Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës (Kosovës), 13.03.2008, No 03/L-0.47. Retrieved June 1, 2018, from https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531

Ligji për Vetëqeverisjen Lokale (Kosovës), 20.02.2008, No 03/L-040. Retrieved June 1, 2018, from https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2530

Platforma Digjitale për Pjesëmarrje Publike. (2018). Prishtina. Retrieved June 1, 2018, from https://platformadigjitale.com/Prishtina

Pollozhani, B., Dobjeni, E., Stavileci, E. & Salihu, L. (2010). E drejta administrative: Aspekte krahasuese. Tetovo: Asdren.

Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare. (2013). Pjesëmarrja e qytetarëve dhe bashkëpunimi mes sektorit civil dhe vetëqeverisjeve lokale në mal të zi dhe shqipëri. Retrieved from https://www.crnvo.me/sites/crnvo/files/article_files/ucesce_gradjana_alb_4_web.pdf

Republic of Kosovo. Ministry of Local Government Administration. (2018, March). Report on the functioning of municipalities of the Republic of Kosovo. Retrieved from https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/RAPORTI-Versioni-i-fundit-23.03.2018-ANGLISHT.pdf

Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës. (2013). Depërtimit dhe Përdorimi i Internetit në Kosovë. Retrieved from http://www.mfa-ks.net/repository/docs/STIKK_raport_alb_2013_short_web.pdf

Weiten, W. (2011). Psychology: Themes & Variations (9th ed.). Belmont: Wadsworth Cengage Learning.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Ferdi Kamberi, Bekim Baliqi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.