The strategy of developing and strengthening the competitiveness of the municipality

Сергей Леонидович Пакулин

Abstract

The article offers the methodical approach of developing the concept of long-term innovative development of the municipality. The author has developed recommendations on the formation of innovative strategy of the municipality on the basis of active technology forecasting (foresight), which allows to define the desired future socio-economic development of the territory through the use of innovative potential, to identify potential consumers of innovative products, to align the strategic interests of science, business and local community. Recommendations provide communication of municipal programs of innovative development with the regional strategy. The technique of estimation of innovative potential of the territory, based on the indicators of innovative activity and innovative susceptibility is substantiated. The methodology enables the classification of municipalities and justifies the choice of innovation strategy. The author presents recommendations on formation of innovative programs of the municipality and the establishment of an institutional mechanism for the implementation of the program. New mechanisms for financing innovation activities from the budget of implementing the innovative program, which includes municipal innovation Fund and the municipal venture innovation Fund, are proposed.

Keywords


Strategy, competitiveness, municipality, innovative program, funding, budget.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Пакуліна А. А. Ресурсне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури муніципальних утворень : тези доповіді / А. А. Пакулина, Г. С. Пакуліна, Т. В. Брюховецька // Тренди та інновації в сучасній економіці : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23-24 квітня 2015 р. – Харків : ХНУБА, 2015. – Ч. 3. – С. 118-121.

2. Пакулін С. Л. Інноваційний соціально-домінантний розвиток регіону / С. Л. Пакулін// Бізнес Інформ. – 2013. – № 5 (424). – С. 124-128.

3. Пакуліна А. А. Продуктивні моменти зарубіжного досвіду, які можуть знайти успішне застосування в українській практиці програмно-цільового управління розвитком соціальної інфраструктури муніципальних утворень : тези доповіді / А. А. Пакулина, Г. С. Пакуліна, А. О. Бєліченко // Тренди та інновації в сучасній економіці : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23-24 квітня 2015 р. – Харків : ХНУБА, 2015. – Ч. 2. – С. 246-249.

4. Пакулін С. Л. Створення конкурентоспроможного соціального комплексу на макро- й мезорівні / С. Л. Пакулін // Areas of scientific thought – 2014/2015 : materials of the XI International scientific and practical conference, Sheffield, December 30, 2014 – January 7, 2015. – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – Vol. 6. – P. 33-36.

5. Пакуліна А. А. Інвестиції як інструмент розвитку і управління регіональним і муніципальним соціальним комплексом / А. А. Пакуліна // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 58-62.

6. Каримова Э. Р. Управление социально-экономической системой муниципального образования / Э. Р. Каримова // Региональная экономика : теория и практика. – 2007. – № 7. – С. 78-82.

7. Шаров Ю. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальний аспект / Ю. Шаров. – Київ : Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с.

8. Пакулін С. Л. Концепція управління потенціалом соціально-економічного розвитку регіону / С. Л. Пакулін // Science and сivilization – 2015 : materials of the XI International scientific and practical conference, 30 January – 07 February 2015. – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – Vol. 5 : Economic science. Political science. – P. 5-7.

9. Дробенко П. О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад / П. О. Дробенко [та ін.]. – Львів : Сполом, 2001. – 118 с.

10. Лендєл М. Спеціальні інститути розвитку територій: європейський досвід / М. Лендєл // Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / за ред. С. Максименка. – Київ : Міленіум, 2001. – С. 67-148.

11. Монастирський Г. Л. Модернізацій на парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня : монографія / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 464 с.

12. Лазар П. Д. Збільшення дохідних джерел місцевих бюджетів забезпечить фінансову незалежність органів самоврядування / П. Д. Лазар // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 149-154.

13. Сергієнко С. М. Сучасні тенденції фінансового забезпечення розвитку муніципальних утворень / С. М. Сергієнко // Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в регіонах. – 2009. – Вип. 5(79). – С. 269-275.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 S. Pakulin

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/