The factors in the development of marketing potential of trading enterprises

Ирина Георгиевна Бубенец

Abstract

The purpose of this article is the selection and systematization of the influence factors the formation and development of marketing potential of trading enterprises.

Currently, when enterprises have experienced an acute shortage of financial resources the value of the marketing potential of the enterprise increases. Since the marketing potential is determined by the possibility of using their own marketing resources, taking into account external and internal factors, their concretization and systematization for increasing the total effective functioning of the economic subsystems of the enterprise are now becoming ever more relevant.

Taking into consideration the content of the main functions of business enterprises the author distinguishes the following groups of factors of formation and development of marketing potential of an enterprise: external (external development resources and market opportunities, external marketing environment); internal (internal marketing environment marketing reflects the tangible and intangible resources and capabilities internal development of commercial enterprise).

The author has researched and identified the factors-activators of marketing potential of the trading enterprises, which influence greatly on the current and future state of the management system of the marketing potential of the enterprise and help define the desired strategy for the development of marketing potential.


Keywords


Factors-activators, market potential, trade company.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Артеменко С. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / С. В. Артеменко ; Харк. держ. ун-т. харч. і торг. – Х., 2014. – 314 с.

2. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський. – Київ : Професіонал, 2006. – 288 с.

3. Григор’єва Л. В. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств з врахуванням інтеграційних тенденцій економіки України / Л. В. Григор’єва // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – 2007. – Ч. 3. – С. 1273-1279.

4. Гросул В. А. Управління маркетинговим потенціалом в процесі реалізації механізмів усталеного розвитку підприємств / В. А. Гросул // Механізми стабілізації й розвитку діяльності підприємств : [колект. монографія]. – Донецьк : [Б. в.], 2013. – С. 124-135.

5. Рожко Н. Формування маркетингового потенціалу в умовах сучасного ринку / Н. Рожко, О. Бурлицька // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2 (27). – С. 60-63.

6. Тягунова Н. М. Маркетинговий потенціал торговельних підприємств споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Н. М. Тягунова, В. О. Боїн, З. О. Тягунова // Українська кооперація. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/Ctjagunova.htm. – Назва з екрана.

7. Лысенко Ю. Г. Управление маркетинговым потенциалом предприятия / Ю. Г. Лысенко [и др.]. – Донецк : Восток, 2005. – 352 с.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 816 с.

9. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства : навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 352 с.

10. Данилина И. В. Роль маркетингового потенциала в повышении эффективности экономического потенциала машиностроительного предприятия / И. В. Данилина // Економічний простір. – 2011. – №48/1. – С. 212-224.

11. Круг Э. А. Факторы влияющие на конкурентоспособность предприятия: позиции разных авторов / Э. А. Круг // Вестник Алтайского государственного университета. – 2008. – № 10(48). – С. 96-99.

12. Пастухова В. В. Концепція ключових факторів успіху в системі стратегічного управління підприємством / В. В. Пастухова // Менеджер. – 2001. – № 1(13). – С. 31-36.

13. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – Київ : Кондор, 2011. – 432 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 I. Bubenets

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/