Vol 5, No 1 (2019)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "TECHNICS"

Ruslan Hryshchuk, Yuriy Bondarenko, Vadim Horbach
PDF
1001-1007
Lyubomyr Sopilnyk, Ruslan Skrynkovskyy, Vitalii Lozovan, Volodymyr Yuzevych, Grzegorz Pawlowski
1008-1017

SECTION "ECONOMICS"

Bashir Baba, Shafie Mohamed Zabri, Ahmed Kaseri Ramin
PDF
2001-2022

SECTION "LAW AND SECURITY"

Oleksandr Komisarov, Leontii Chystokletov, Valerii Shyshko, Oleksandra Khytra, Kateryna Kostovska
3001-3011