Problem Issues of Implementation of the Constitutional Right to Peaceful Assembly

Andrii Pravdiuk

Abstract

The article examines the problems of constitutional and legal regulation of peaceful assemblies of citizens in Ukraine. Constitutional norms that guarantee freedom of peaceful assembly are analyzed. The primary normative documents that regulate the holding of peaceful assemblies in Ukraine are considered. The legal content of the concept of "peaceful assembly", the main approaches to its interpretation in the science of constitutional law and international legal doctrine are revealed. The importance of implementing international legal standards to ensure the right to peaceful assembly is emphasized. The necessity to adopt a special law on peaceful assemblies has been proved, enabling the regulation of the organizational and legal bases to prepare and hold peaceful assemblies of Ukraine's citizens.
Keywords


constitutional norms; peaceful assembly; rally; demonstration; freedom of peaceful assembly

Full Text:

PDF


References


McBride, J. (2005). Freedom of Association. The Essentials of Human Rights. London: Hodder Arnold.

Slovnyk ukrainskoi movy. (2021). About. Retrieved 14 February, 2021, from http://sum.in.ua (in Ukrainian).

Vlasenko, O. (2011). Konstytutsiine pravo hromadian na svobodu zboriv, mitynhiv, pokhodiv i demonstratsii [Constitutional right of citizens to freedom of assembly, rallies, marches and demonstrations] (Doctoral thesis); National Academy of Internal Affairs. Kyiv (in Ukrainian)

United Nations. (2020). Report on the Human Rights Situation in Ukraine. 16.02-31.07.2020. Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/30thReportUkraine_EN.pdf

Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii [On Freedom of Conscience and Religious Organizations] (Ukraine), 23.04.1991, No 987-XII. Retrieved 5 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (in Ukrainian).

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine] (Ukraine), 21.05.1997, No 280/97-BP. Retrieved 5 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Pro sudovyi zbir [On Court Fees] (Ukraine), 08.07.2011, No 3674-VI. Retrieved 7 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (in Ukrainian).

United Nations. (2012, 10 April). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the outcome of the seminar addressing the adverse impacts of climate change on the full enjoyment of human rights. Retrieved from http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-7_en.pdf

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (Ukraine), 28 June 1996. Retrieved 5 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)

High Council of Justice. (2020, 27 October). Konsultatyvnyi vysnovok shchodo zakonoproiektu № 3291 [Advisory opinion on the draft law No 3291]. Retreieved 10 February, 2021, from https://hcj.gov.ua/doc/doc/4526 (in Ukrainian).

Melnyk, R. S. (2014). Analiz proektiv zakoniv Ukrainy pro myrni zibrannia kriz pryzmu yevropeiskoi yurydychnoi tradytsii [Analysis of draft laws of Ukraine on peaceful assemblies through the prism of the European legal tradition]. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava, 4, 4–15 (in Ukrainian).

Melnyk, R. S. (2015). Pravo na svobodu myrnykh zibran: teoriia i praktyka [The right to freedom of peaceful assembly: theory and practice]. Kyiv: vaite (in Ukrainian).

Nesterovych, V. F. (2018). Problemy konstytutsiino-pravovoho rehuliuvannia provedennia myrnykh zibran hromadian v Ukraini [Problems of constitutional and legal regulation of peaceful assemblies of citizens in Ukraine]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 2(82), 48-59 (in Ukrainian).

Onyshchenko, S. M. (2019). Administratyvno-pravove zabezpechennia prava na myrni zibrannia [Administrative and legal support of the right to peaceful assembly] (Doctoral dissertation); State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Kyiv (in Ukrainian).

Pohorilko, V. F., & Fedorenko, V. L. (2009). Referendne pravo Ukrainy [Referendum Law of Ukraine]. Kyiv: Lira (in Ukrainian)

Radchenko, O. V. (Ed.). (2010). Politychna abetka : materialy dlia praktychnoho vykorystannia [Political alphabet: materials for practical use] (8th ed.). Kharkiv: DokNaukDerzhUpr (in Ukrainian)

Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy koronavirusu COVID-19 [On Prevention of the Spread of COVID-19 in Ukraine] (Ukraine), 11.03.2020, No 211. Retreieved 10 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Pro harantii svobody myrnykh zibran [Draft Law on Guarantees of Freedom of Peaceful Assembly] (Ukraine), Retreieved 10 February, 2021, from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66509 (in Ukrainian).

European Court of Human Rights. (2013, 11 April). Case of Verentsov vs Ukraine (No 20372/11). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text (in Ukrainian).

European Court of Human Rights. (2013, 14 November). Case of Shmushkovych vs Ukraine (No 3276/10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_990#Text (in Ukrainian).

Constitutional Court of Ukraine. (2016, 8 September). Shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny piatoi statti 21 Zakonu Ukrainy "Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» (sprava pro zavchasne spovishchennia pro provedennia publichnykh bohosluzhin, relihiinykh obriadiv, tseremonii ta protsesii) [On the constitutionality of the provisions of Part 5 of Article 21 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" (case of early notification of public worship services, religious rites, ceremonies and processions)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text (in Ukrainian).

Constitutional Court of Ukraine. (2001, 19 April). Shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia chastyny pershoi statti 39 Konstytutsii Ukrainy pro zavchasne spovishchennia orhaniv vykonavchoi vlady chy orhaniv mistsevoho samovriaduvannia pro provedennia zboriv, mitynhiv, pokhodiv i demonstratsii (sprava shchodo zavchasnoho spovishchennia pro myrni zibrannia) [On the official interpretation of the provisions of Part 1 of Article 39 of the Constitution of Ukraine on early notification of executive or local government bodies on meetings, rallies, marches and demonstrations]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01 (in Ukraine).

Constitutional Court of Ukraine. (2020, 28 August). Shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro vstanovlennia karantynu z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, ta etapiv poslablennia protyepidemichnykh zakhodiv», polozhen chastyn pershoi, tretoi statti 29 Zakonu Ukrainy "Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik", abzatsu deviatoho punktu 2 rozdilu II "Prykintsevi polozhennia" Zakonu Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik" [On the constitutional petition of the Supreme Court on the constitutionality of certain provisions of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On quarantine to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus V SARS-2, and stages of mitigation of anti-epidemic measures", provisions of Parts 1, 3 of Article 29 of the Law of Ukraine "On State Budget of Ukraine 2020", paragraph 9 of Paragraph 2 of Chapter II "Final Provisions" of the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On State Budget of Ukraine 2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text (in Ukrainian).

Sereda, M. L. (2019). Pravo na myrni zibrannia: teoretychni, praktychni ta porivnialno-pravovi aspekty [The right to peaceful assembly: theoretical, practical and comparative legal aspects] (Doctoral dissertation); Kyiv-Mohyla Academy. Kyiv (in Ukrainian).

Slovnyk ukrainskoi movy. (2021). Fleshmob [Flashmob]. Retrieved from https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%A8%D0%9C%D0%9E%D0%91 (in Ukrainian).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine] (Ukraine), 16.01.2003, No 435-IV. Retrieved 10 February, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (in Ukrainian)

Shevchenko, A. Y., Denisova, M. M., & Denisova, O. S. (2011). Realizatsiia konstytutsiinoho prava na myrni zibrannia v Ukraini [Realization of the constitutional right to peaceful assembly in Ukraine]. Donetsk: Knowledge.

Shemshuchenko, Y. S. (Ed.). (2004). Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia (in Ukrainian).

Yarmol, L. V. (2016). Pravo na myrni zibrannia: do utochnennia zahalnoteoretychnoi kharakterystyky [The right to peaceful assembly: on the clarification of the general theoretical characteristics]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Yurydychni nauky, 850, 331-337 (in Ukrainian).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Andrii Pravdiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.