The Improvement of Organizational and Functional Approaches of Implementation of Complex Energy Renovation of Odessa Historic Buildings

Irina Posternak, Sergey Posternak

Abstract

Different systems act as one of the most promising forms of integration in the urban planning structure. In the process of formation of plans for social and economic development of major cities more often, there is a situation, when the improvement of resources efficiency needs not just a concentration of effort, but also some new and innovative forms of building production organization. It is proposed to establish in Odessa the "Corporate Scientific and Technical Complex of urban planning energy renovation" as an innovative organizational structure which practically uses the accumulated scientific and technical potential for the reconstruction of historic buildings in Odessa in 1820–920 using energy efficiency standards. It is necessary to organize courses in the form of accelerated training for workers of the occupation "master of finishing construction work" specialty "plasterer" for "KNTK GERek" effective functioning.Keywords


plastering; organization of construction; energy renovation; urban planning; Corporate Research and Technology Complex; historical development of the building.References


References

1. Posternak, I. M., & Posternak, S. A. (2016). Organizacionnaja struktura «KNTK GJeRek» dlja rekonstrukcii zdanij istoricheskoj zastrojki Odessy po standartam jenergojeffektivnosti [Organizational structure "KNTK GERek" for the reconstruction of historic buildings in Odessa on Energy Efficiency Standards]. In Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva (pp. 201–203). Kyiv: KNUBA (in Russian).

2. Posternak, I. M., & Posternak, S. A. (2016). Organizacionnaja struktura «KNTK GJeRek» dlja rekonstrukcii zdanij istoricheskoj zastrojki Odessy s pozicii kompleksnosti [Organizational structure "KNTK GERek" for the reconstruction of historical buildings of Odessa with the complexity of the position]. In Problemy ta perspektyvy rozvytku budivelnoho kompleksu m. Odesy (p. 52). Odesa: ODABA (in Russian).

3. Posternak, І. M., & Posternak, S. O. (2016). Korporativnij naukovo-tehnіchnij kompleks mіstobudіvnoї energorekonstrukcії KNTK MERek: vitoki [Corporate scientific and technical complex urban planning reconstruction KNTK MERek energy: sources]. In Scientific horizons – 2016 (Vol. 1, pp. 26–29). Sheffield: Science and education LTD (in Ukrainian).

4. Posternak, I. M., & Posternak, S. A. (2016). Innovacionno-investicionnyj potencial organizacionnoj struktury «KNTK GJeREK» [Innovation and investment potential of the organizational structure "KNTK GEREK"]. In Ekonomichni perspektyvy pidpryiemnytstva v Ukraini (Vol. 1, pp. 173–176). Іrpіn': UDFSU (in Russian).

5. Posternak, I. M., Posternak, S. A. (2016). Jenergomenedzhment pri rekonstrukcii zdanij istoricheskoj zastrojki Odessy [Energy management for reconstruction of historic buildings in Odessa]. In Problemy suchasnoi enerhetyky i avtomatyky v systemi pryrodokorystuvannia (pp. 152–154). Kyiv: NUBіP (in Russian).

6. Posternak, I. M., & Posternak, S. A. (2016). Organizacionnye meroprijatija povyshenija jenergojeffektivnosti rekonstrukcii zdanij istoricheskoj zastrojki Odessy [Arrangements for energy efficiency reconstruction of buildings of historic buildings in Odessa]. In Resursosberezhenie i jenergojeffektivnost' inzhenernoj infrastruktury urbanizirovannyh territorij i promyshlennyh predprijatij (pp. 85–87). Kharkiv: HNUMG (in Russian).

7. Buj, D., Bіloshhic'kij, A, & Goguns'kij, V. (2014). Scopus ta іnshі nauko metrichnі bazi: prostі pitannja ta nechіtkі vіdpovіdі [Scopus and other scientometric base: simple questions and unclear answers]. Vishha shkola, 4, 27–40 (in Ukrainian).

8. Chernov, S. K., & Koshkin, K. V. (2010). Konceptual'nye osnovy razvitija naukoemkih predprijatij v konkurentnoj srede [Conceptual bases of development of high-tech enterprises in the competitive environment]. Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, 1/2(43), 20–22 (in Russian).

9. Prucyn, O., Rymashevskij, B. (1990). Arhitekturno-istoricheskaja sreda [Architectural and historical environment]. Moscow: Strojizdat (in Russian).

10. Rossohіn, S. O. (2009). Onovlennja mіst і modernіzacіja zhitlovogo fondu Ukraїni: problemi і perspektivi [Urban renewal and housing modernization Ukraine: Problems and Prospects]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 455–461 (in Ukrainian).

11. Kravchunovs'ka, T. S. (2009). Do pitannja kompleksnoї rekonstrukcії kvartalіv [On the issue of complex reconstruction quarters]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 271–276 (in Ukrainian).

12. Gabriel, I., & Ladener, H. (2010). Vom Altbau zum Niedrigenergie und Passivhaus. Dresden: Staufen bei Freiburg.

13. Verhogljadova, N. I., & Levchinskij, D. L. (2009). Kompleksnoe razvitie i planirovanie rekonstrukcii zhiloj zastrojki [Integrated development planning and reconstruction of residential buildings]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 90–94 (in Russian).

14. Posternak, I. M. (2011). Rekonstrukcija zdanij fonovoj zastrojki central'noj chasti goroda Odessy po standartam jenergojeffektivnosti [Reconstruction background building buildings central city of Odessa on Energy Efficiency Standards]. In Budіvnictvo, rekonstrukcіja і vіdnovlennja budіvel' mіs'kogo gospodarstva (pp. 10–13). Kharkіv: HNUMG (in Russian).

15. Ushac'kij, S. A., & Serdjuk, A. V. (2011). Organіzacіjno-ekonomіchnі osnovi formuvannja ta rozvitku rinku dostupnogo zhitla [Organizational-economic bases of formation and development of the affordable housing]. Vіnnicja: VNTU (in Ukrainian)

16. Pshyk-Kovalska O. O. (2016). Kontseptualni zasady pravovoho zabezpechennia ta derzhavnoi pidtrymky rozvytku budivelnykh pidpryiemstv u napriamku zdiisnennia budivnytstva sotsialnoho zhytla [Conceptual framework of legal security and state support of construction enterprises in the direction of construction of social housing]. In L. M. Savchuk (Ed.), Sotsialno-ekonomichnyi ta tekhnichnyi rozvytok pidpryiemstv: problemy, rishennia, otsinka efektyvnosti (pp. 43–51). Dnipropetrovsk: Porohy (in Ukrainian).

17. Gucaljuk, O. M. (2016). Orhanizatsiia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom intehrovanykh obiednan pidpryiemstv [Organization of innovative development of integrated enterprise associations]. In L. M. Savchuk (Ed.), Upravlinnia innovatsiinoiu, investytsiinoiu ta ekonomichnoiu diialnistiu intehrovanykh obiednan ta pidpryiemstv (pp. 273–281). Dnipropetrovsk: Porogi (in Ukrainian).

18. Kirnos, V. M., Zalunin, V. F., & Tkach, T. V. (2009). Organizacionno-jekonomicheskoe regulirovanie pri planirovanii rezul'tativnosti dejatel'nosti predprijatij stroitel'nogo kompleksa [Organizational-economic regulation in the planning impact of the construction companies]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 243–249 (in Russian).

19. Kozlovs'kij, V. O., & Prichepa, І. V. (2013). Upravlinnia innovatsiinym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv [Management of innovative potential of industrial enterprises].Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian).

20. Verkhohliadova, N. I., Levchynskyi, D. L., & Rossikhina, O. Ye. (2009). Systemnyi pidkhid do upravlinnia konkurentospromozhnistiu budivelnoho pidpryiemstva [System approach to management competitive construction company]. Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye, 50, 95–98 (in Ukrainian).

21. Strokovich, G. V. (2016). Kontseptsiia stratehichnoho upravlinnia yakistiu funktsionuvannia pidpryiemstva [The concept of strategic quality management of the enterprise]. In L. M. Savchuk (Ed.), Sotsialno-ekonomichnyi ta tekhnichnyi rozvytok pidpryiemstv: problemy, rishennia, otsinka efektyvnosti (pp. 110–120). Dnipropetrovsk: Porohy (in Ukrainian).

22. Kіrnos, O. І., Shheglova, O. Ju., Nіkіtіn, D. S., & Tkach, T. V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia resursiv budivelnoho pidpryiemstva pry rekonstruktsii zhytla [Organizational-economic mechanism to ensure effective use of resources of construction enterprises in the reconstruction of housing]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 249–254 (in Ukrainian).

23. Voloshchuk, L. O. (2015). Innovatsiinyi rozvytok ta ekonomichna bezpeka promyslovykh pidpryiemstv: problemy kompleksnoho upravlinnia [Innovative development and economic security of industrial enterprises: complex management problems]. Odesa: Bondarenko M. O. (in Ukrainian).

24. Dzhedzhula, V. V. (2014). Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]. Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian).

25. Prohrama pidtrymky investytsiinoi diialnosti na terytorii mista Odesy na 2016-2018 [Programme support investment in the city of Odessa in 2016-2018] (Ukraine) 16 March 2016, No 438-VII. Retrieved December 1, 2016, from http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386 (in Ukrainian).

26. Kompleksna Prohrama rozvytku budivnytstva u misti Odesi na 2013-2018 [Integrated Development Programme building in Odessa in 2013-2018] (Ukraine) 17 December 2013, No 4196-VI. Retrieved December 1, 2016, from http://omr.gov.ua/acts/council/56540 (in Ukrainian).

27. Miska tsilova prohrama vkliuchennia tsentralnoi istorychnoi chastyny zabudovy Odesy do osnovnoho spysku Vsesvitnoi spadshchyny YuNESKO na 2013-2018 roky [City target program include central historical part of Odessa area to the main UNESCO World Heritage Site in 2013-2018 years] (Ukraine) 16 April 2013, No 3313-VI. Retrieved December 1, 2016, from http://omr.gov.ua/acts/council/49938 (in Ukrainian).

28. Miska tsilova prohrama enerhoefektyvnosti m. Odesy na 2013-2018 roky [City target program of energy efficiency. Odessa in 2013-2018 years] (Ukraine) 21 December 2012, No 2454-VI. Retrieved December 1, 2016, from http://omr.gov.ua/acts/council/47098 (in Ukrainian).

29. Official Site of Odessa. (2016, November 1). Razrabotka koncepcii razvitija Central'nogo istoricheskogo areala Odessy [Development of the concept of the central historical area of Odessa]. Retrieved from http://omr.gov.ua/ru/essential/89744 (in Russian).

30. Semid'janova, O. S. (2009). Ozhidaemyj jekonomiko-tehnologicheskij jeffekt ot vnedrenija innovacionnyh tehnologij v process proizvodstva vnutrennih otdelochnyh rabot [Expected economic and technological effect from the introduction of innovative technologies in the production process of interior decorating]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie, 50, 503–507.

31. Knauf. (2016). Mehanizirovannaja obrabotka. Shtukaturki i fasadі [Mechanized processing. Plaster and facades]. Retrieved December 1, 2016, from https://www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/gipsputze/maschinenputze (in Russian).Список информационных источников

1. Постернак И. М., Постернак С. А. Организационная структура «КНТК ГЭРек» для реконструкции зданий исторической застройки Одессы по стандартам энергоэффективности. Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей ХІІІ Міжнародної конференції, м. Київ, 13-14 травня 2016 р. Київ : КНУБА, 2016. С .201–203.

2. Постернак И. М., Постернак С. А. Организационная структура «КНТК ГЭРек» для реконструкции зданий исторической застройки Одессы с позиции комплексности. Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси : матеріали науково-практичної конференції, 22–24.09.2016. Одеса : ОДАБА, 2016. С. 52.

3. Постернак І. М., Постернак С. О. Корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції КНТК МЕРек: витоки. Scientific horizons – 2016 : materials of the XII International Scientific and Practical Conference, 30.09 – 07.10.2016. Sheffield : Science and education LTD, 2016. Volume 1. Economic science. S. 26–29.

4. Постернак И. М., Постернак С. А. Инновационно-инвестиционный потенциал организационной структуры «КНТК ГЭРЕК». Економічні перспективи підприємництва в Україні : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції. Ірпінь : УДФСУ, 2016. Т. 1. С. 173–176.

5. Постернак И. М., Постернак С. А. Энергоменеджмент при реконструкции зданий исторической застройки Одессы. Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування : матеріали V Міжн. наук.-техн. конференції. Київ : НУБіП, 2016. С. 152–154.

6. Постернак И. М., Постернак С. А. Организационные мероприятия повышения энергоэффективности реконструкции зданий исторической застройки Одессы. Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : материалы II Международной научно-технической интернет-конференции. Харьков : ХНУМГ, 2016. С. 85–87.

7. Буй Д., Білощицький А, Гогунський В. Scopus та інші науко метричні бази: прості питання та нечіткі відповіді. Вища школа. 2014. №4. С. 27–40.

8. Чернов С. К., Кошкин К. В. Концептуальные основы развития наукоемких предприятий в конкурентной среде. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. №1/2(43). С. 20–22.

9. Пруцын О., Рымашевский Б. Архитектурно-историческая среда. Москва : Стройиздат, 1990. 408 с.

10. Россохін С. О. Оновлення міст і модернізація житлового фонду України: проблеми і перспективи. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 455–461.

11. Кравчуновська Т. С. До питання комплексної реконструкції кварталів. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 271–276.

12. Gabriel I., Ladener H. Vom Altbau zum Niedrigenergie und Passivhaus. Dresden : Staufen bei Freiburg, 2010. 480 p.

13. Верхоглядова Н. И., Левчинский Д. Л. Комплексное развитие и планирование реконструкции жилой застройки. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 90–94.

14. Постернак И. М. Реконструкция зданий фоновой застройки центральной части города Одессы по стандартам энергоэффективности. Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали IV Міжн. наук.-техн. конференції. Харків : ХНУМГ, 2014. С. 10–13.

15. Ушацький С. А., Сердюк А. В. Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла. Вінниця : ВНТУ, 2011. 176 с.

16. Пшик-Ковальська О. О. Концептуальні засади правового забезпечення та державної підтримки розвитку будівельних підприємств у напрямку здійснення будівництва соціального житла. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності / ред. Л. М. Савчук. Дніпропетровськ : Пороги, 2016. С. 43–51.

17. Гуцалюк О. М. Організація управління інноваційним розвитком інтегрованих об’єднань підприємств. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств / ред. Л.М. Савчук. Дніпропетровськ : Пороги, 2016. С. 273–281.

18. Кирнос В. М., Залунин В. Ф., Ткач Т. В. Организационно-экономическое регулирование при планировании результативности деятельности предприятий строительного комплекса. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 243–249.

19. Козловський В. О., Причепа І. В. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Вінниця : ВНТУ, 2013. 184 с.

20. Верхоглядова Н. І., Левчинський Д. Л., Россіхіна О. Є. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 95–98.

21. Строкович Г. В. Концепція стратегічного управління якістю функціонування підприємства. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності / ред. Л. М. Савчук. Дніпропетровськ : Пороги, 2016. С. 110–120.

22. Кірнос О. І., Щеглова О. Ю., Нікітін Д. С., Ткач Т. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання ресурсів будівельного підприємства при реконструкції житла. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 249–254.

23. Волощук Л.О. Інноваційний розвиток та економічна безпека промислових підприємств: проблеми комплексного управління. Одеса : Бондаренко М. О., 2015. 396 с.

24. Джеджула В.В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління. Вінниця : ВНТУ, 2014. 346 с.

25. Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016-2018 рр. : рішення Одеської міської ради № 438-VII від 16.03.2016 р. Офіційний сайт міста Одеса. URL: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386 (дата звернення 01.12.2016).

26. Комплексна Програма розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2018 рр. : рішення Одеської міської ради №4196-VI від 17.12.2013р. Офіційний сайт міста Одеса. URL: http://omr.gov.ua/acts/council/56540 (дата звернення 01.02.2016).

27. Міська цільова програма включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2018 роки : рішення Одеської міської ради № 3313-VI від 16.04.2013 р. Офіційний сайт міста Одеса. URL: http://omr.gov.ua/acts/council/49938 (дата звернення 01.12.2016).

28. Міська цільова програма енергоефективності м. Одеси на 2013-2018 роки : рішення Одеської міської ради № 2454-VI від 21.12.2012 р. Офіційний сайт міста Одеса. URL: http://omr.gov.ua/acts/council/47098 (дата звернення 01.12.2016).

29. Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы. Офіційний сайт міста Одеса. URL: http://omr.gov.ua/ru/essential/89744 (дата звернення 01.12.2016).

30. Семидьянова О. С. Ожидаемый экономико-технологический эффект от внедрения инновационных технологий в процесс производства внутренних отделочных работ. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 503–507.

31. Механизированная обработка. Штукатурки и фасады. Knauf. URL: https://www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/gipsputze/maschinenputze (дата обращения 01.12.2016).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 I. Posternak, S. Posternak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.