The Picture of Life in the Polish Prose by Lazarus Baranovych and the Writers of His Circle

Olena Liampreht

Abstract

The article deals with a number of motifs and images, typical for baroque literature, which are related to the concept of ideological notions of temporal human life. Particular attention in this connection is drawn to the Polish-polemical works by Lazarus Baranovych and his circle of writers. The characteristics of artistic depiction of the theme of life are clarified and the specific of processing the ideas of futility of human life by Chernihiv writers group are identified.Keywords


Baroque; controversy; Polish works; life and death.References


References

1. Averincev, S. (1973). Na perekrestke literaturnyh tradicij (Vizantijskaja literatura: istoki i tvorcheskie principy) [At the crossroads of literary traditions (Byzantine Literature: Sources and creative principles)]. Voprosy literatury, 2, 150–183 (in Russian).

[Google Scholar]

2. Ar'es, F. (1992). Chelovek pered licom smerti [The man in the face of death]. Moscow: Progress-Akademija (in Russian).

[Google Scholar]

3. Baranovich, L. (1666). Mech duhovnyj [Sword of the spirit]. Kyiv: Druk. Kyievo-Pecherskoi lavry (in Russian).

[Google Scholar]

4. Baranovich, L. (1674). Truby sloves propovѣdnyh. Kyiv: Druk. Kyievo-Pecherskoi lavry (in Russian).

5. Krekoten, V. I. (1978). Ukrainska knyzhna poeziia kin. XVI – poch. XVII st. [Ukrainian literary poetry end XVI - early XVII]. In V. P.Kolosova, V. I. Krekoten (Eds.), Ukrainska poeziia. Kinets XVI – pochatok XVII st (pp. 5–24). Kyiv: Nauk. dumka, 1978. S. 5–24 (in Ukrainian).

[Google Scholar]

6. Krysa, B. (1997). Peresotvorennia svitu. Ukrainska poeziia XVII – XVIII stolit [Recreation of the world. Ukrainian poetry XVII–XVIII centuries]. Lviv: Monastyr monakhiv Studiiskoho Ustavu. Vydavnychyi viddil “Svichado” (in Ukrainian).

[Google Scholar]

7. Makarov, A. (1994). Svitlo ukrainskoho Baroko [Light Ukrainian Baroque]. Kyiv: Mystetstvo (in Ukrainian).

8. Pakhlovska, O. (1996). Symbioz kultury ta ideolohii v Ukraini XVII st. In Ukraina XVII st. mizh Zakhodom ta Skhodom Yevropy: materialy I-ho Ukrainsko-italiiskoho sympoziumu, 13-16.04.1994 (pp. 85–113). Kyiv; Venice : n. d.

[Google Scholar]

9. Peretc, V. (1898). “Księga Śmierci” arh. Lazarja Baranovicha. KS, 62(9), 225–233.

[Google Scholar]

10. Poloc'kij, S. (1683). Vecherja dushevnaja. Moscow: Tip. Verhnjaja (in Russian).

[Google Scholar]

11. Radivilovs'kij, A. (1688). Vѣnec Hristov. Kyiv: Druk. Kiєvo-Pechers'koї lavri (in Russian).

[Google Scholar]

12. Radivilovs'kij, A. (1676). Ogorodok Marіi Bogorodicy. Kyiv: Druk. Kiєvo-Pechers'koї lavri (in Russian).

[Google Scholar]

13. Riazantseva, T. M. (1999). Zmaliuvaty dumku (Konseptyzm yak napriam metafizychnoi poezii v literaturi Yevropy doby Baroko) [According to describe (as Konseptyzm direction metaphysical poetry in the literature of Baroque Europe)]. Kyiv: Akademiia nauk Ukrainy, Instytut literatury im. T. Shevchenka NAN Ukrainy (in Ukrainian).

[Google Scholar]

14. Sofronova, L. A. (1995). Chelovek i kartina mira v pojetike barokko i romantizma [Man and the picture of the world in the poetics of the Baroque and Romanticism]. In Chelovek v kontekste kul'tury: Slavjanskij mir (pp. 56–60). Moscow: Indrik (in Russian).

[Google Scholar]

15. Sochinenіja svjatago Dimitrіa (1865). Moscow: Sinodal'naja tip. (in Russian).

16. Stefan Javors'kij. (1842). Kamen' vѣry. Moscow: Sinodal'naja tip. (in Russian).

17. Trankvіlіon-Stavrovec'kij, K. (1697). Єvangelіє uchitelnoє. Mogil'ov: Drukarnja Bogojavlens'kogo bratstva (in Russian).

[Google Scholar]

18. Ushkalov, L. V. (1999). Z istorii ukrainskoi literatury XVII–XVIII stolit [History of Ukrainian Literature XVII-XVIII centuries]. Kharkiv: Akta (in Ukrainian).

[Google Scholar]

19. Ushkalov, L. V. (1994). Svit ukrainskoho baroko. Filolohichni etiudy [World Ukrainian Baroque. Philological studies]. Kharkiv: Oko (in Ukrainian).

[Google Scholar]

20. Ushkalov, L. V. (1997). Hryhorii Skovoroda i antychna kultura [Skovoroda and ancient culture]. Kharkiv: Znannia (in Ukrainian).

[Google Scholar]

21. Chyzhevskyi, D. (1974). Do problem Baroko [The problems of Baroque]. Suchasnist, 4, 42–54 (in Ukrainian).

[Google Scholar]

22. Chyzhevskyi, D. (1952). Poza mezhamy krasy (do estetyky barokovoi literatury) [Outside beauty (aesthetics to baroque literature)]. New-York: Ukrainsko-amerykanske vydavnyche tovarystvo (in Ukrainian).

[Google Scholar]

23. Chyzhevskyi, D. (2004). Slov’ianske baroko [Slavic Baroque]. Slovo i Chas, 10, 71–81 (in Ukrainian).

[Google Scholar]

24. Shevchuk, V. (2005). Muza roksolanska. Ukrainska literatura XVI–XVIII st. [Muse roksolanska. Ukrainian literature XVI-XVIII centuries.] (Vol. 2). Kyiv: Lybid (in Ukrainian).

[Google Scholar]

25. Baranowicz, Ł. (1671). Lvtnia Apollinowa kożdey [!] sprawie gotowa : na błogosławiącą rękę iako na takt iaki patrząc [...] Łazarza Baranowicza [...]. Кiiow: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.

26. Baranowicz, Ł. (1676). Nowa miara starei wiary. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.

27. Brogi Bercoff, G. (2000). Z zagadnieс rуїnic kulturowych na ziemiach wschodniosіowiaсskich na przykіadzie trуjjкzycznych dzieі Stefana Jaworskiego. In Barok w Polsce i w Europie Њrodkowo-Wschodniej: Drogi przemian i osmozy kultur (s. 69-83). Warszawa: n. d.

28. Galatowski, I. (1678). Stary koscioł Zachodni nowemu kosciołowi Rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. od Ojca samego pokazuje i Trybunał Ojcow Ś.Ś. za takowy mieć zakazuje. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.

29. Galatowski, I. (1683). Fundamenta, na ktorych łaćinnicy iedność Ruśi z Rzymem funduią ... . Czernihów: Typograia Łazarza Baranowicza.

30. Galatowski, J. (1681). Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia i nawrocenia do WiaryKatholickiej od Prawowiernych Katholikow napisane. Czernihow: Typograia Łazarza Baranowicza.

31. Galatowski, J. (1679). Łabędź z piorami swemi a darami boskiemi Chrystus prawowiernemu narodowi chrześcijańskiemu, łabędziowym piorem swej mądrości Boskiej wypisuje przyczyny, dla ktorych długo trwa na świecie sekta mahometańska i dla ktorych wiele narodow przyjęli zakon Mahometow, dla ktorych mahometani szczęście mają, chrześcijan zwyciężają, miasta i państwa chrześcijańskie posiadają. Tenże Łabędź Chrystus łabędziowym piorem swej Matki Boskiej wypisuje fortele wojenne [...]. Nowogrodek Siewerski: Typographia Archiepiskopska.

32. Łużny, R. (1974). Dawne piśmiennictwo ukraińskie a polskie tradycje literackie. In Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich (s. 7–36). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk.

33. Radyszewskyj, R. (1996). Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI – do początku XVIII wieku. Kraków: Wyd-wo od. PAN.

[Google Scholar]

34. Sydorenko, A. (1977). The Kievan Academy in the seventeenth century. Ottawa: The University of Ottawa Press.

[Google Scholar]

35. Wieczorkiewicz, A. (1993). Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki, 2, 3–28.

[Google Scholar]Список інформаційних джерел

1. Аверинцев С. На перекрестке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы). Вопросы литературы. 1973. № 2. С. 150–183.

2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / пер. с фр. ; общ. ред. C. B. Оболенской. Москва : Прогресс-Академия, 1992. 528 с.

3. Баранович Л. Меч духовный. Київ : Друк. Києво-Печерської лаври, 1666. 764 с.

4. Баранович Л. Трубы словес проповѣдных. Київ : Друк. Києво-Печерської лаври, 1674. 403 с.

5. Крекотень В. І. Українська книжна поезія кін. XVI – поч. XVIІ ст. Українська поезія. Кінець XVІ – початок XVІІ ст. / упоряд. В. П.Колосова, В. І. Крекотень. Київ : Наук. думка, 1978. С. 5–24.

6. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія XVІІ – XVІІІ століть. Львів : Монастир монахів Студійського Уставу. Видавничий відділ «Свічадо», 1997. 215 с.

7. Макаров А. Світло українського Бароко. Київ : Мистецтво, 1994. 287 с.

8. Пахльовська О. Симбіоз культури та ідеології в Україні XVII ст. Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Європи : матеріали І-го Українсько-італійського симпозіуму, 13-16.04.1994. Київ ; Венеція, 1996. С. 85–113.

9. Перетц В. «Księga Śmierci» арх. Лазаря Барановича. КС. 1898. Т. 62. № 9. С. 225–233.

10. Полоцький С. Вечеря душевная. Москва : Тип. Верхняя, 1683. 522 с.

11. Радивиловський А. Вѣнец Христов. Київ : Друк. Києво-Печерської лаври, 1688. 543 с.

12. Радивиловський А. Огородок Маріи Богородицы. Київ : Друк. Києво-Печерської лаври, 1676. 1128 c.

13. Рязанцева Т. М. Змалювати думку (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Бароко). Київ : Академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 1999. 144 с.

14. Софронова Л. А. Человек и картина мира в поэтике барокко и романтизма. Человек в контексте культуры: Славянский мир. Москва : Индрик, 1995. С. 56–60.

15. Сочиненія святаго Димитріа : в 5 ч. Москва : Синодальная тип., 1865–. Ч. 1–5.

16. Стефан Яворський. Камень вѣры. Москва : Синодальная тип., 1842. 482 с.

17. Транквіліон-Ставровецький К. Євангеліє учителноє. Могильов : Друкарня Богоявленського братства, 1697. 363 с.

18. Ушкалов Л. В. З історії української літератури XVII–XVIII століть. Харків : Акта, 1999. 216 с.

19. Ушкалов Л. В. Світ українського бароко. Філологічні етюди. Харків : Око, 1994. 112 с.

20. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода і антична культура. Харків : Знання, 1997. 180 с.

21. Чижевський Д. До проблем бароко. Сучасність. 1974. Ч. 4. С. 42–54.

22. Чижевський Д. Поза межами краси (до естетики барокової літератури). Нью-Йорк : Українсько-американське видавниче товариство, 1952. 22 с.

23. Чижевський Д. Слов’янське бароко. Слово і Час. 2004. № 10. С. 71–81.

24. Шевчук В. Муза роксоланська. Українська література XVI–XVIII ст. : у 2 кн. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. 726 с.

25. 25. Baranowicz Ł. Lvtnia Apollinowa kożdey [!] sprawie gotowa : na błogosławiącą rękę iako na takt iaki patrząc [...] Łazarza Baranowicza [...]. Кiiow : Drukarnia Pieczerskiej Ławry, 1671. [345 s.]

26. Baranowicz Ł. Nowa miara starei wiary. Nowogrodek Siewerski : Typographia Archiepiskopska, 1676. 354 s.

27. Brogi Bercoff G. Z zagadnieс rуїnic kulturowych na ziemiach wschodniosіowiaсskich na przykіadzie trуjjкzycznych dzieі Stefana Jaworskiego. Barok w Polsce i w Europie Њrodkowo-Wschodniej: Drogi przemian i osmozy kultur. Warszawa, 2000. S. 69–83.

28. Galatowski I. Stary koscioł Zachodni nowemu kosciołowi Rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. od Ojca samego pokazuje i Trybunał Ojcow Ś.Ś. za takowy mieć zakazuje. Nowogrodek Siewerski : Typographia Archiepiskopska, 1678. 105 s.

29. Galatowski I. Fundamenta, na ktorych łaćinnicy iedność Ruśi z Rzymem funduią ... . Czernihów, 1683. 89 s.

30. Galatowski J. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia i nawrocenia do WiaryKatholickiej od Prawowiernych Katholikow napisane. Czernihow : Typograia Łazarza Baranowicza, 1681. 362 s.

31. Galatowski J. Łabędź z piorami swemi a darami boskiemi Chrystus prawowiernemu narodowi chrześcijańskiemu, łabędziowym piorem swej mądrości Boskiej wypisuje przyczyny, dla ktorych długo trwa na świecie sekta mahometańska i dla ktorych wiele narodow przyjęli zakon Mahometow, dla ktorych mahometani szczęście mają, chrześcijan zwyciężają, miasta i państwa chrześcijańskie posiadają. Tenże Łabędź Chrystus łabędziowym piorem swej Matki Boskiej wypisuje fortele wojenne [...]. Nowogrodek Siewerski : Typographia Archiepiskopska, 1679. 66 s.

32. Łużny R. Dawne piśmiennictwo ukraińskie a polskie tradycje literackie. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1974. S. 7–36.

33. Radyszewskyj R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI – do początku XVIII wieku. Kraków : Wyd-wo od. PAN, 1996. 283 s.

34. Sydorenko A. The Kievan Academy in the seventeenth century. Ottawa : The University of Ottawa Press, 1977. 194 p.

35. Wieczorkiewicz A. Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki. 1993. Z. 2. S. 3–28.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Olena Liampreht

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.