Theoretical Aspects of Improving the Management of Taekwondo Sportsmen Training

Serhij Pakulin, Konstantin Ananchenko, Rusudan Arkaniya

Abstract

The article addresses the topical scientific problems: 1) the research base in the field of management of taekwondo sportsmen training are analyzed; 2) the features of hard-coordination technical actions performance in taekwondo are revealed; 3) the patterns of connections and relationships between the elements of motor actions in taekwondo unsupported position are defined; 4) the specificity of physical fitness to perform unsupported hard-coordination technical actions in taekwondo is substantiated.Keywords


taekwondo; taekwondo sportsmen; training process; impact; management.References


References

1. Ivankov, Ch. T. (2005). Metodicheskie osnovy teorii fizicheskoj kul'tury i sporta [Methodical bases of physical culture and sport theory]. Moscow: INSAN (in Russian).

[Google Scholar]

2. Abiev, Z. A., Klenin, N. N., & Evtuh, A. V. (2014). Funkcional’naja i dvigatel’naja podgotovlennost’ thjekvondistov i ee struktura na trenirovochnom jetape [Functional and locomotory readiness of taekwondo wrestlers and its structure at the training stage]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, 6(112), 7–11 (in Russian).

[Google Scholar] [CrossRef]

3. Adashevskij, V. M., Ermakov, S. S., & Gricjuk, S. A. (2010). Osnovnye kinematicheskie harakteristiki udarnyh dejstvij v taekvondo [Basic kinematics descriptions of shock actions in taekwondo]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 4, 3–5 (in Russian).

[Google Scholar]

4. Bakulev, S. E., Simakov, A. M., & Momot, D. A. (2008). Aspekty stanovlenija integral’noj podgotovlennosti junyh thjekvondistov (ITF): tehnicheskaja podgotovlennost’ [Aspects of the Formation of the Integrated Training of Young Taekwondo (ITF): Technical Readiness]. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, 1(35), 13–16 (in Russian).

[Google Scholar]

5. Kamnev, R. V., & Sedyh, N. V. (2010). Metodika formirovanija differencirovannoj special'noj fizicheskoj podgotovki junyh taekvondistov [Method of forming differentiated special physical preparation of young taekwondo fighters]. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, 2, 59–62 (in Russian).

[Google Scholar]

6. Kim, Ch. K. (2000). Nachal’noe obuchenie thjekvondistov dvigatel’nym dejstvijam [Initial training taekwondo motor actions] (Doctoral dissertation). Saint-Petersburg: S.-Peterb. gos. akad. fiz. kul’tury im. P. F. Lesgafta (in Russian).

[Google Scholar]

7. Kljuchnikov, E. Ju., & Shulika, Ju. A. (2007). Thjekvondo. Teorija i metodika [Taekwondo. Theory and Methods] (Vol. 1). Moscow: Feniks (in Russian).

[Google Scholar]

8. Pavlenko, A. V. (2013). Metodika formirovanija bazovogo tehnicheskogo arsenala na jetape nachal'noj podgotovki v thjekvondo [Method of forming basic technical arsenal at the stage of initial training in Taekwondo]. Saint-Petersburg: Izd-vo Politehn. un-ta (in Russian).

[Google Scholar]

9. Pavlov, I. D. & Simakov, A. M. (2014). Monitoring funkcional’nogo sostojanija thjekvondistov v godichnom makrocikle trenirovok [Monitoring of the functional condition of taekwondo-fighters in a year macrocycle of trainings]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, 5(111), 165–170 (in Russian).

[Google Scholar] [CrossRef]

10. Rogozhnikov, M. A., Bakulev, S. E., Pavlenko, A. V., & Kuz'min, V. V. (2015). Sovremennye tehnologii v issledovanii slozhnokoordinacionnyh dvigatel'nyh dejstvij thjekvondo [Modern technologies in research of difficult coordination physical actions of taekwondo]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, 2, 133–138 (in Russian).

[Google Scholar]

11. Jepov, O. G. (2014). Analiz tehnicheskih dejstvij sorevnovatel'nyh poedinkov thjekvondistov VTF [Analysis of technical actions of the competitive duels of taekwondo vtf fighters]. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, 1, 196–199 (in Russian).

[Google Scholar] [CrossRef]

12. Arkanіja, R. A. (2015). Naukova koncepcіja doslіdzhennja modeljuvannja tehnіko-taktichnoї pіdgotovki v taekvondo [Scientific concept modeling study technical and tactical training in Taekwondo]. In Nastolení moderní vědy – 2015. Materiály XI mezinárodní vědecko – praktická konference (Vol. 6, pp. 65–67). Praha: Education and Science (in Ukrainian).

[Google Scholar]

13. Kazemi, M., Waalen, J., Morgan, S., & White, A. (2006). A profile of Olympic taekwondo competitors. Journal of Sorts Science and Medicine, 5, 114–121.

[Google Scholar]

14. Safonkin, S. N. (2001). Tajekvon-do [Taekwondo]. Saint-Petersburg: SPbGAFK im. P. F. Lesgafta (in Russian).

[Google Scholar]

15. Arkanіja, R. A. (2016). Vdoskonalennja metodiki navchannja taekvondistіv tehnіcі skladno-koordinacіjnih udarіv nogami [Improving teaching methods taekvondystiv for hard-ordination kicks]. In Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2016 : materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 7–15 stycznia 2016 (Vol. 5, pp. 74–75). Przemyśl: Nauka i studia (in Ukrainian).

16. Li, Chzhon Ki. (2003). Tehniko-takticheskie harakteristiki sorevnovatel’nogo sparringa v thjekvondo VTF [Technical and tactical characteristics competitive sparring in Taekwondo WTF] (Doctoral dissertation). Moscow: RGAFK (in Russian).

[Google Scholar]

17. Nazarenko, M. V. Tajekvon-do (I. T. F.) – metodika obuchenija [Taekwon-Do (IV TF) - Methods of Teaching]. Saint-Peterbrug: SPbGAFK im. P. F. Lesgafta (in Russian).

18. Ananchenko, K. V., & Pakulіn S. L. (2016). Pidvyshchennia sportyvnoi maisternosti kursantiv-iedynobortsiv Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Increasing the Sportsmanship of Cadets Combat of the National Guard National Academy of Ukraine]. Path of Science, 2(9), 2.1-2.8 (in Ukrainian).

[Google Scholar] [CrossRef]

19. Kamaєv, O. І., & Pakulіn, S. L. (2016). Formuvannja koronnogo prijomu zmagal'noї dіjal'nostі dzjudoїsta-veterana [The formation of corona reception of judo veteran competitive activity]. Path of Science, 4, 4.1–4.12. Retrieved from http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/148/143 (in Ukrainian).

[Google Scholar]

20. Nazarov, V. T. (1974). Osnovy modelirovanija fizicheskih uprazhnenij [Basics of simulation exercise]. In V. T. Nazarov (Ed.), Biomehanika fizicheskih uprazhnenij (pp. 26–59). Riga: RPI (in Russian).

[Google Scholar]

21. Pakulіn, S. L. (2015). Algoritm formuvannja koronnogo prijomu dzjudoїsta-veterana [Crown formation algorithm taking judo veteran]. In Fіzichna kul'tura, sport ta zdorov’ja : materіali XV Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії, 10–11 grudnja 2015, m. Harkіv (pp. 79–81). Kharkіv: HDAFK (in Ukrainian).

[Google Scholar]

22. Podpal'ko, S. L. (2007). Silovaja podgotovka junyh thjekvondistov na osnove biomehanicheskoj struktury sorevnovatel'nyh tehnicheskih dejstvij [Weight training young thehkvondistov based on biomechanical structure of competitive technical actions] (Doctoral thesis). Moscow: Vseros. nauch.-issled. in-t fiz. kul'tury (in Russian).

[Google Scholar]

23. Kichajkina, N. B., Kozlov, I. M., Koblev, Ja. K., & Samsonova, A. V. (2000). Biomehanika fizicheskih uprazhnenij [Biomechanics of physical exercise]. Majkop: Izd-vo Adygejskogo gosudarstvennogo un-ta (in Russian).

[Google Scholar]

24. Shahrzad, M., & Mohammed, M. (2013). Dvigatel'naja asimmetrija i udarnye vozdejstvija vo vremja prizemlenija v tajekvondo [Motor asymmetry and shock loads during landing in tae-kwondo]. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury, 5, 56–59 (in Russian).

[Google Scholar]

25. Shevchuk, Ju. V., & Suchilin, N. G. (2014). Issledovanie dvizhenija tela sportsmena v bezopornom periode sportivnyh uprazhnenij [Examination of athlete's body motion in unsupported period of sport exercises]. Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astaf'eva, 1, 140–145 (in Russian).

[Google Scholar]

26. Mokeev, G. I., Ivanov, M. P., Harrasov, V. N., Tajmazov, V. A., Bakulev, S. E., Bakulev, M. S., & Chistjakov, V. A. (2010). Informacionno-izmeritel'naja sistema kontrolja parametrov trenirovochnogo processa bokserov [Information measuring system of monitoring the parameters of boxers training process]. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, 4, 63–66 (in Russian).

[Google Scholar]

27. Kapilevich, L. V. (2012). Fiziologicheskie mehanizmy koordinacii dvizhenij v bezopornom polozhenii u sportsmenov [Physiological mechanisms of motor coordination in athletes in unsupported position]. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury, 7, 45–48 (in Russian).

[Google Scholar]

28. Stena. (2014, January 1). Kak jeto rabotaet. Tehnologija Motion Capture v kino i ne tol'ko [How it works. Motion Capture technology in movies and not only]. Retrieved from http://www.stena.ee/blog/kak-eto-rabotaet-tehnologiya-motion-capture-v-kino-i-ne-tolko (in Russian).

29. Bakulev, S. E. (2012). Prognozirovanie individual'noj uspeshnosti sportsmenov-edinoborcev s uchetom geneticheskih faktorov treniruemosti (Doctoral dissertation, Nac. gos. un-t fiz. kul'tury, sporta i zdorov'ja im. P. F. Lesgafta). Retrieved from http://www.dissercat.com/content/prognozirovanie-individualnoi-uspeshnosti-sportsmenov-edinobortsev-s-uchetom-geneticheskikh- (in Russian).

[Google Scholar]

30. Bernshtejn, N. A. (1991). O lovkosti i ee razvitii [About dexterity and its development]. Moscow: Fizkul'tura i sport (in Russian).

[Google Scholar]


Список інформаційних джерел

1. Иванков Ч. Т. Методические основы теории физической культуры и спорта. Москва : ИНСАН, 2005. 367 с.

2. Абиев З. А., Кленин Н. Н., Евтух А. В. Функциональная и двигательная подготовленность тхэквондистов и ее структура на тренировочном этапе. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2014. № 6. С. 7–11. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2014.06.112.p7-11.

3. Адашевский В. М., Ермаков С. С., Грицюк С. А. Основные кинематические характеристики ударных действий в таэквондо. Физическое воспитание студентов. 2010. № 4. С. 3–5.

4. Бакулев С. Е., Симаков А. М., Момот Д. А. Аспекты становления интегральной подготовленности юных тхэквондистов (ИТФ): техническая подготовленность. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2008. № 1. С. 13–16.

5. Камнев Р. В., Седых Н. В. Методика формирования дифференцированной специальной физической подготовки юных таеквондистов. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2010. № 2. С. 59–62.

6. Ким Ч. К. Начальное обучение тхэквондистов двигательным действиям : дис. ... канд. пед. наук. Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 2000. 134 с.

7. Ключников Е. Ю., Шулика Ю. А. Тхэквондо. Теория и методика. Москва : Феникс, 2007. Том 1: Спортивное единоборство. 800 с.

8. Павленко А. В. Методика формирования базового технического арсенала на этапе начальной подготовки в тхэквондо. Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 129 с.

9. Павлов И. Д., Симаков А. М. Мониторинг функционального состояния тхэквондистов в годичном макроцикле тренировок. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2014. № 5. С. 165–170. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2014.06.112.p177-182.

10. Рогожников М. А., Бакулев С. Е., Павленко А. В., Кузьмин В. В. Современные технологии в исследовании сложнокоординационных двигательных действий тхэквондо. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2015. № 2. С. 133–138.

11. Эпов О. Г. Анализ технических действий соревновательных поединков тхэквондистов ВТФ. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2014. № 1. С. 196–199. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p196-199.

12. Арканія Р. А. Наукова концепція дослідження моделювання техніко-тактичної підготовки в таеквондо. Nastolení moderní vědy – 2015 : materiály XI mezinárodní vědecko – praktická konference, 27 září – 05 října 2015. Praha : Education and Science, 2015. Díl 6. Matematika. Fyzika. Moderní informační technologie. Technické vědy. Výstavba a architektura. Tělovýchova a sport. S. 65–67.

13. Kazemi M., Waalen J., Morgan С., White А. A profile of Olympic taekwondo competitors. Journal of Sorts Science and Medicine. 2006. Vol. 5. P. 114–121.

14. Сафонкин С. Н. Таэквон-до. Санкт-Петербург : СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. 181 с.

15. Арканія Р. А. Вдосконалення методики навчання таеквондистів техніці складно-координаційних ударів ногами. Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2016 : materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 7–15 stycznia 2016. Przemyśl : Nauka i studia, 2016. Vol. 5: Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Muzyka i życie. S. 74–75.

16. Ли Чжон Ки. Технико-тактические характеристики соревновательного спарринга в тхэквондо ВТФ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Москва : РГАФК, 2003. 139 с.

17. Назаренко М. В. Таэквон-до (И. Т. Ф.) – методика обучения. Санкт-Петербруг : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2004. 74 с.

18. Ананченко К. В., Пакулін С. Л. Підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців Національної академії Національної гвардії України. Траєкторія науки. 2016. № 9. С. 2.1–2.8. doi: 10.22178/pos.13-7.

19. Камаєв О. І., Пакулін С. Л. Формування коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана. Траєкторія науки. 2016. № 4. С. 4.1–4.12. URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/148/143.

20. Назаров В. Т. Основы моделирования физических упражнений. Биомеханика физических упражнений / под общ. ред. В. Т. Назарова. Рига : РПИ, 1974. С. 26–59.

21. Пакулін С. Л. Алгоритм формування коронного прийому дзюдоїста-ветерана. Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 грудня 2015 р., м. Харків. Харків : ХДАФК, 2015. С. 79–81.

22. Подпалько С. Л. Силовая подготовка юных тхэквондистов на основе биомеханической структуры соревновательных технических действий : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва : Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры, 2007. 23 с.

23. Кичайкина Н. Б., Козлов И. М., Коблев Я. К., Самсонова А. В. Биомеханика физических упражнений. Майкоп : Изд-во Адыгейского государственного ун-та, 2000. 113 с.

24. Шахрзад М., Мохаммед М. Двигательная асимметрия и ударные воздействия во время приземления в таэквондо. Теория и практика физической культуры. 2013. № 5. С. 56–59.

25. Шевчук Ю. В., Сучилин Н. Г. Исследование движения тела спортсмена в безопорном периоде спортивных упражнений. Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2014. № 1. С. 140–145.

26. Мокеев Г. И., Иванов М. П., Харрасов В. Н., Таймазов В. А., Бакулев С. Е., Бакулев М. С., Чистяков В. А. Информационно-измерительная система контроля параметров тренировочного процесса боксеров. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2010. № 4. С. 63–66.

27. Капилевич Л. В. Физиологические механизмы координации движений в безопорном положении у спортсменов. Теория и практика физической культуры. 2012. № 7. С. 45–48.

28. Как это работает. Технология Motion Capture в кино и не только. Stena. Дата публикации 15.01.2014. URL: http://www.stena.ee/blog/kak-eto-rabotaet-tehnologiya-motion-capture-v-kino-i-ne-tolko (дата обращения: 19.10.2016).

29. Бакулев С. Е. Прогнозирование индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев с учетом генетических факторов тренируемости : дис. ... д-ра пед. наук / Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2012. 347 с.

30. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. Москва : Физкультура и спорт, 1991. 288 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 K. Ananchenko, S. Pakulin, R. Arkaniya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.