Planning the Annual Cycle in Groups of Cadet Combat Sports Perfection

Konstantin Ananchenko, Serhij Pakulin, Yuriy Beloshenko

Abstract

Within a large training cycle in conditions of high general level of stress the authors recommend optimal implementation of planning undulating dynamics of cadets’ combat exercise stress. The article proves the efficiency of one-cycle construction of training highly- qualified single-combat cadets at the stage of maximal realization of sporting possibilities, which includes both features of traditional cycles (preparatory, competitional, transitional) and module-sectional composition of training. It scientifically substantiates, that the choice of those or other types of microcycles which present the structure of mesocycles is determined by a few basic factors which must be necessarily taken into account while planning the training process of sportsmen of different qualification. It is suggested to use certain varieties of microcycles in the practice of preparation of single combat cadets. It is substantiated that accounting in planning the annual cycle in groups of sporting perfection of students of the educed types of microcycles for every type of single combats is an actual task of further scientific research.Keywords


Large training cycle; cadet-single combat; mesocycle; microcycles; training composition.References


References

1. Blah, V. Ja., Eliseev, S. V., Tabakov, S. E., & Selujanov V. N. (2005). Princip postroenija biologicheski obosnovannoj koncepcii fizicheskoj podgotovki borcov (sambo i dzjudo) [The principle of the concept of bio-based physical training fighters (Sambo and Judo)]. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury, 5, 30-35 (in Russian).

[Google Scholar]

2. Buchnev, A. A. (2012). Zanjatija dzjudo kak jeffektivnoe sredstvo samorazvitija i samosovershenstvovanija [Judo as an effective means of self-development and self-improvement]. In Tradicii i innovacii v sporte, fizicheskoj kul'ture i sportivnoj medicine. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem (pp. 46-48). Perm', Russia: OT i DO (in Russian).

3. Gal'cev, A. I. (2003). Formirovanie sposobov reshenija dvigatel'nyh zadach v uslovijah poedinka u dzjudoistov vysshih razrjadov [Formation of the ways to solve motor tasks in a judo match at the higher categories] (Unpublished doctoral dissertation). Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (Scolipe). Moscow, Russia (in Russian).

[Google Scholar]

4. Goncharov, Ju. S. (2012). Faktory, opredeljajushhie uspeshnost' sorevnovatel'noj dejatel'nosti v sportivnyh edinoborstvah [The factors that determine the success of competitive activity in the combat sports]. In Obrazovanie, fizicheskaja kul'tura, sport i zdorov'e: analiz problemy. Materialy pervoj otkrytoj Rossijskoj nauchnoj konferenicii (pp. 122-126). Smolensk, Russia: n. d. (in Russian).

[Google Scholar]

5. Goncharov, Ju. S. (2012). Pedagogicheskij analiz sorevnovatel'noj dejatel'nosti sambistok vysokoj kvalifikacii [Pedagogical analysis of competitive activity of high-qualified female sambokas]. Teorija i praktika fiz. kul'tury, 5, 73 (in Rusian).

6. Gorodnichev, R. M., Petrov, A. B., Tkachenko, A. V., & Prjanishnikova, O. A. (2004). Jelektromiograficheskoe issledovanie aktivnosti myshc pri vypolnenii uderzhanij v bor'be sambo [The conductivity of muscle activity when performing deductions in sambo]. In Innovacionnye tehnologii v sportivnyh edinoborstvah. Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj pamjati professora E. M. Chumakova (pp. 39-43). Moscow, Russia: n. d. (in Russian).

[Google Scholar]

7. Kuricyna, A. E., Al'zhanov, H. H., & Gruznyh, I. G. (2011). Dvigatel'nyj sostav kompleksov bazovyh tehniko-takticheskih dejstvij i metodika ih osvoenija v gruppah nachal'noj podgotovki po єdinoborstvam [Engine part of complexes of basic technical and tactical actions and methods of their development in groups of initial training in martial arts]. In Problemy sovershenstvovanija fizicheskoj kul'tury, sporta i olimpizma. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh (pp. 8-14). Omsk, Russia: SibGUFK (in Russian).

8. Filin, S. A., & Strizhak, A. P. (2012). Strukturnaja model' fizicheskoj i tehniko-takticheskoj podgotovlennosti sambistov razlichnogo vozrasta i kvalifikacii [The structural model of the physical and technical-tactical readiness Sambo various ages and skill]. In Sportivnye igry v fizicheskom vospitanii, rekreacii i sporte. Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (pp. 323-327). Smolensk, Russia: n. d. (in Russian).

9. Ananchenko, K. V., Pakulin, S. L., & Perebiinis, V. B. (2016). Udoskonalennia tekhniko-taktychnoi pidhotovky dziudoistiv na etapi vykhodu zi sportu vyshchykh dosiahnen [Improvement of technical and tactical training of judoists at the stage of leaving high performance sport]. Traektoriâ Nauki, 2(7). Retrieved from: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/64 (in Ukrainian).

[Google Scholar]

10. Pakulin, S. L., Ananchenko, K. V., & Perebiinis, V. B. Problemy, shcho stoiat pered trenerom dziudoistiv-veteraniv pry vdoskonalenni ta indyvidualizatsii yikh spetsialnoi fizychnoi pidhotovlenosti [The problems facing coach judo veterans in improving and individualization of special physical fitness]. In Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv v vysshih uchebnyh zavedenijah. Materialy XІІ Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (pp. 7-10). Kharkov, Ukraine: n. d. (in Russian).

[Google Scholar]

11. Perebiinis, V. B. (2015). Doslidzhennia i otsinka biolohichnoho viku ta “kilkosti zdorov’ia” dziudoistiv-veteraniv na etapi vykhodu zi sportu vyshchykh dosiahnen [Research and evaluation of biological age and the “amount of health” judo veterans on stage exit from the sport of higher achievements]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 5(37), 100-103 (in Ukrainian).

12. Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie primenenija [The system of training of athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications]. Kiev, Ukraine: Olimpijskaja literatura (in Russian).

[Google Scholar]

13. Platonov, V. N. (2010). Teorija adaptacii i rezervy sovershenstvovanija sistemy podgotovki sportsmenov (chast' 2) [Theory of adaptability and provisions to improve the system of training athletes]. Vestnik sportivnoj nauki, 3, 3-9 (in Russian).

[Google Scholar]

14. Matveev, L. P. (1991). Teorija i metodika fizicheskoj kul'tury [Theory and Methods of Physical Education]. Moscow, Russia: Fizkul'tura i sport (in Russian).

[Google Scholar]

15. Matveev, L. P. (2005). Obshhaja teorija sporta i ee prikladnye aspekty [The general theory of sport and its applications] (4th ed.). Saint-Petersburg , Russia: Lan' (in Russian).

[Google Scholar]

16. Vrzhesnevskij, I. V., Platonov, V. N., & Fomin, D. I. (1973). Issledovanie putej povyshenija jeffektivnosti trenirovochnyh mikrociklov plovcov [Study ways to improve the effectiveness of training microcycle swimmers]. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury, 1, 21-27 (in Russian).

[Google Scholar]

17. Matveev, L. P., & Novikov, A. D. (Eds.). (1976). Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija. Specializirovannye napravlenija i osobennosti osnovnyh vozrastnyh zven'ev sistemy fizicheskogo vospitanija [Theory and methods of physical education. Specialized features of the main directions and age units of physical education system] (2nd ed., Vol. 2,). Moscow, USSA: Fizkul'tura i sport (in Russian).

[Google Scholar]

18. Petrovskij, V. V. (1978). Organizacija sportivnoj trenirovki [Organization of sports training]. Kiev, USSA: Zdorov'e (in Russian).

[Google Scholar]

19. Matveev, L. P. (1999). Osnovy obshhej teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov [Fundamentals of the general theory of sport and the system of training athletes]. Kiev, Ukraine: Olimpijskaja literatura (in Russian).

[Google Scholar]

20. Platonov, V. N. (1984). Teorija i metodika sportivnoj trenirovki [Theory and methods of sports training]. Kiev, USSA: Vishha shkola (in Russian).

[Google Scholar]

21. Bojko, V. V. (1987). Celenapravlennoe razvitie dvigatel'nyh sposobnostej cheloveka [Purposeful development of human]. Moscow, USSA: Fizkul'tura i sport (in Russian).

[Google Scholar]

22. Fiskalov, V. D., & Cherkashin, V. P. (2006). Teoreticheskie osnovy podgotovki sportsmenov [Theoretical basis of training athletes]. Volgograd, Russia: VGAFK (in Russian).

[Google Scholar]

23. Sechenov, I. M. (1906). Ocherk rabochih dvizhenij cheloveka [Essay on human labor movements]. Moscow, Russia: Izdanie Imperatorskogo Moskovskogo universiteta (in Russian).

[Google Scholar]

24. Pavlov, I. P. (1950). Izbrannye trudy po fiziologii vysshej nervnoj dejatel'nosti [Selected works on the physiology of higher nervous activity]. Moscow, USSA: Uchpedgiz (in Russian).

[Google Scholar]

25. Monogarov, V. D. (1994). Genez utomlenija pri naprjazhennoj myshechnoj dejatel'nosti [Genesis of fatigue during intense muscle activity]. Nauka v olimpijskom sporte, 1, 47-58 (in Russian).

[Google Scholar]

26. Gippenrejter, B. S. (1961). Vosstanovitel'nye processy pri sportivnoj dejatel'nosti [Restorative processes in sports activities]. Moscow, USSA: Fizkul'tura i sport (in Russian).

[Google Scholar]

27. Zarakovskij, G. M. (1968). Psihofiziologicheskij analiz trudovoj dejatel'nosti [Psychophysiological analysis of employment]. Moscow, USSA: Nauka (in Russian).

[Google Scholar]

28. Perevoshhikov, Ju. S. (1977). Trudovoj process [Labor Process]. Izhevsk, USSA: Udmurtija (in Russian).

[Google Scholar]

29. Selujanov V. N., & Tabakov, S. E. (1998). Postroenie mikrocikla fizicheskoj podgotovki dzjudoistov vysshej kvalifikacii [Building microcycle physical preparation of judoists of high qualification]. In Aktual'nye problemy sportivnoj bor'by (pp. 14-23). Moscow, Russia: FON (in Russian).Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Блах В. Я. Принцип построения биологически обоснованной концепции физической подготовки борцов (самбо и дзюдо) / В. Я. Блах [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 5. – С. 30-35.

2. Бучнев А. А. Занятия дзюдо как эффективное средство саморазвития и самосовершенствования / А. А. Бучнев // Традиции и инновации в спорте, физической культуре и спортивной медицине: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Пермь : ОТ и ДО, 2012. – С. 46-48.

3. Гальцев А. И. Формирование способов решения двигательных задач в условиях поединка у дзюдоистов высших разрядов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. И. Гальцев. – Москва, 2003. – 164 с.

4. Гончаров Ю. С. Факторы, определяющие успешность соревновательной деятельности в спортивных единоборствах / Ю. С. Гончаров // Образование, физическая культура, спорт и здоровье: анализ проблемы: материалы первой открытой Российской научной конференции / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. В. П. Губы. – Смоленск, 2012. – Т. I. – С. 122-126.

5. Гончаров Ю. С. Педагогический анализ соревновательной деятельности самбисток высокой квалификации / Ю. С. Гончаров // Теория и практика физ. культуры. – 2012. – № 5. – С. 73.

6. Городничев Р. М. Электромиографическое исследование активности мышц при выполнении удержаний в борьбе самбо / Р. М. Городничев [и др.] // Инновационные технологии в спортивных единоборствах : материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Е. М. Чумакова. – Москва, 2004. – С. 39-43.

7. Курицына А. Е. Двигательный состав комплексов базовых технико-тактических действий и методика их освоения в группах начальной подготовки по единоборствам / Х. Х. Альжанов, А. Е. Курицына, И. Г. Грузных // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма : материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / СибГУФК ; СОА. – Омск : СибГУФК, 2011. – С. 8-14.

8. Филин С. А. Структурная модель физической и технико-тактической подготовленности самбистов различного возраста и квалификации / С. А. Филин, А. П. Стрижак // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : материалы VII Международной научно-практической конференции / под общ. ред. канд. пед. наук, доц. А. В. Родина, г. Смоленск, 19-21 декабря 2012 г. – Смоленск, 2013. – С. 323-327.

9. Ананченко К. В. Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень [Електронний ресурс] / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, В. Б. Перебійніс // Траектория науки. – 2016. – № 2(7). – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/64. – Назва з екрана.

10. Пакулін С. Л. Проблеми, що стоять перед тренером дзюдоїстів-ветеранів при вдосконаленні та індивідуалізації їх спеціальної фізичної підготовленості / С. Л. Пакулін, К. В. Ананченко, В. Б. Перебійніс // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : материалы ХІІ Международной научной конференции, г. Харьков, 7–8 февраля 2016 г. – Харьков, 2016 – С. 7-10.

11. Перебійніс В. Б. Дослідження й оцінка біологічного віку та «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень / В. Б. Перебійніс // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 5(37). – С. 100-103.

12. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические применения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

13. Платонов В. Н. Теория адаптации и резервы совершенствования системы подготовки спортсменов (часть 2) / В. Н. Платонов // Вестник спортивной науки. – 2010. – № 3. – С. 3-9.

14. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

15. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – 4-е изд., испр. и. доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 384 с.

16. Вржесневский И. В. Исследование путей повышения эффективности тренировочных микроциклов пловцов / И. В. Вржесневский, В. Н. Платонов, Д. И. Фомин // Теория и практика физической культуры. – 1973. – № 1. – С. 21-27.

17. Теория и методика физического воспитания : в 2 т. / под общей ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – Т. II. Специализированные направления и особенности основных возрастных звеньев системы физического воспитания. – 256 с.

18. Петровский В. В. Организация спортивной тренировки / В. В. Петровский. – Киев : Здоровье, 1978. – 92 с.

19. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – Киев : Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

20. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – Киев : Вища школа, 1984. – 352 с.

21. Бойко В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В. В. Бойко. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.

22. Фискалов В. Д. Теоретические основы подготовки спортсменов / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. – Волгоград : ВГАФК, 2006. – 245 с.

23. Сеченов И. М. Очерк рабочих движений человека / И. М. Сеченов. – Москва : Издание Императорского Московского университета, 1906. – 142 с.

24. Павлов И. П. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности / И. П. Павлов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 264 с.

25. Моногаров В. Д. Генез утомления при напряженной мышечной деятельности / В. Д. Моногаров // Наука в олимпийском спорте. – 1994. – № 1. – С. 47-58.

26. Гиппенрейтер Б. С. Восстановительные процессы при спортивной деятельности / Б. С. Гиппенрейтер. – Москва : Физкультура и спорт, 1961. – 55 с.

27. Зараковский Г. М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности / Е. М. Зараковский. – Москва : Наука, 1968. – 114 с.

28. Перевощиков Ю. С. Трудовой процесс / Ю. С. Перевощиков. – Ижевск : Удмуртия, 1977. – 165 с.

29. Селуянов В. Н. Построение микроцикла физической подготовки дзюдоистов высшей квалификации / В. Н. Селуянов, С. Е. Табаков // Актуальные проблемы спортивной борьбы. – Москва : ФОН, 1998. – С. 14-23.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 K. Ananchenko, S. Pakulin, Y. Beloshenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.