Medical PhD Programs in Ukraine through the Prism of Accreditation and Licensing: PhD in Medicine or PhD in Healthcare

Fedir Hladkykh

Abstract

The first defence of dissertation studies for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Ukraine took place in 2019. As of November 1, 2022, 51 institutions are conducting PhD training in Ukraine's speciality 222 "Medicine". The total licensed amount of PhD training in the speciality 222 "Medicine" is 4,784 places. Still, the number of applicants who obtain the degree of Doctor of Philosophy is three times lower - 33% of the licensed amount (1,575 applicants). As of November 1, 2022, 120 applicants (8%) studied under non-accredited educational and scientific programs in the speciality 222 "Medicine".Keywords


PhD; health care; medicine; higher educationReferences


Breus, Yu., Kolisnyk, L., Meniailo, V., & Nikolaiev, Ye. (2021). Zdobutky i vyklyky eksperymentu z prysudzhennia naukovoho stupenia doktora filosofii [Achievements and challenges of the experiment on awarding the scientific degree of Doctor of Philosophy]. Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka (in Ukrainian).

Hladkykh, F. (2021). The System of Training Doctors of Philosophy in the Field of Health Care of Ukraine and Analysis of the Results of Accreditation Examinations of Structured Educational and Scientific Programs. Path of Science, 7(12). doi: 10.22178/pos.77-13

Hladkykh, F. (2022). Porivnialna otsinka yakosti ta perspektyvnosti provadzhennia osvitno-naukovykh prohram pidhotovky PhD za spetsialnistiu «222 – Medytsyna» haluzi znan «22 – Okhorona zdorovia» za rezultatamy akredytatsiinykh ekspertyz [Comparative assessment of the quality and prospects of the implementation of educational and scientific programs of PhD training in the specialty "222 - Medicine" of the field of knowledge "22 - Health care" according to the results of accreditation examinations]. Retrieved from https://zenodo.org/record/7387334#.Y53Y233P2M8 (in Ukrainian).

Kvit, S., & Yeremenko, K. (2021). Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education]. Kyiv: Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity (in Ukrainian).

Meniailo, V. (2020). Kontseptualna model pidhotovky maibutnikh doktoriv filosofii do doslidnytsko-innovatsiinoi diialnosti [Conceptual model of training future doctors of philosophy for research and innovation activities]. Naukovi zapysky. Seriia: pedahohika, 1, 129–36 (in Ukrainian).

Nikolaiev, Ye. (2016). Yak stvoryty v Ukraini suchasnu systemu pidhotovky doktoriv filosofii (PhD)? [How to create a modern system of PhD training in Ukraine] Kyiv: Yevropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr (in Ukrainian).

Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Regulations on the Ministry of Education and Science of Ukraine] (Ukraine), 16.10.2014, No 630. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Polozhennia pro Yedynu derzhavnu elektronnu bazu z pytan osvity (Ukraine), 08.06.2018, No 620. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text (in Ukrainian).

Pro prysudzhennia stupenia doktora filosofii [About awarding the degree of Doctor of Philosophy] (Ukraine), 06.03.2019, № 167. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0 %BF#Text (in Ukrainian).

Pro utvorennia Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [On the establishment of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education] (Ukraine), 15.04.2015, № 244. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0 %BF#n15 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti [About the statement of License conditions of carrying out educational activity] (Ukraine), 30.12.2015, No 1187. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0 %BF#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity (Ukraine), 29.04.2015, No 266. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0 %BF#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [On approval of the Regulations on accreditation of educational programs, which are used to train applicants for higher education] (Ukraine), 11.07.2019, No 977. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Poriadku prysudzhennia stupenia doktora filosofii ta skasuvannia rishennia razovoi spetsializovanoi vchenoi rady zakladu vyshchoi osvity, naukovoi ustanovy pro prysudzhennia stupenia doktora filosofii [On approval of the Procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of a one-time specialized academic council of a higher education institution, scientific institution to award the degree of Doctor of Philosophy] (Ukraine), 12.01.2022, No 44. Retrieved September 01, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF (in Ukrainian).

Salata, I., & Horachuk, V. (2021). Training for the healthcare system: organizational and legal aspects. Investytsiyi: Praktyka Ta Dosvid, 5, 102. doi: 10.32702/2306-6814.2021.5.102

Volosovets, O. P. (2016). PhD prohramy v okhoroni zdorov’ia [PhD programs in health care]. Medychna Osvita, 2. doi: 10.11603/me.v0i2.6211 (in Ukrainian).

Yedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity. (2022). Information. Retrieved September 01, 2022, from https://info.edbo.gov.ua (in Ukrainian).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Fedir Hladkykh

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.