Hidden trends of economic development of Ukraine industry

Марина Владимировна Иванова, Светлана Федоровна Санникова

Abstract

A retrospective analysis of the authors’ studies on technological development problems and industrial production efficiency in Ukraine is held. It has been proved that the industrial enterprises efficiency is not just low, but there is not even technological development foundation in the economic mechanism of their functioning. It is shown that the greatest increase in the innovative products sales volume is achieved due to investment in the external knowledge acquisition and the least profitableactivity is the purchase of equipment

The article suggests the ways to improve the industrial enterprises efficiency and the effectiveness of their innovation activities. It is proved, that the optimization (reduction) of investments in the purchase of machinery and equipment and the increase in funding of such directions of innovative activity of industrial enterprises as «The acquisition of external knowledge» may be appropriate.

Keywords


Industry, enterprise, efficiency, innovative activity, modeling.References


Список инфомационных источников (по ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Україна у цифрах 2013 : стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. – Київ : [Державна служба статистики України], 2014. – 240 с.

2. Потенціал національної промисловості: цілі та механізм ефективного розвитку / за ред. Ю. В. Кіндзерського ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. – Київ : [Ін-т екон. та прогноз], 2009. – 928 с.

3. Нуреев Р. Теории развития: дискуссия о внешних факторах становления рыночной экономики / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2000. – № 7. – С. 141-156.

4. Sannikova S. Effect of integration processes on the competitiveness of industrial production in Ukraine / S. Sannikova, M. Ivanova // Єдина Європа: Погляд у майбутнє : монографія / ДВНЗ «Нац. гірничий ун-т», Дніпропетровськ ; Вища банківська школа, Вроцлав. – Донецьк : Національний гірничий університет, 2013. – С. 71-84.

5. Иванова М. В. Анализ и моделирование экономической эффективности производства химической продукции / М. В. Иванова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2015. – № 2. – С. 55-59.

6. Иванова М. В. Критерии оценки технологического уровня экономики в международном сотрудничестве / М. В. Иванова // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте : тр. II Межд. научн.-практ. конф. / ИНИОН РАН ; отдел научного сотрудничества и межд. связей ; отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – Москва : [Б. и.], 2014. – С. 349-353.

7. Иванова М. В. Анализ эффективности деятельности предприятий экспортоориентированных отраслей промышленности / М. В. Иванова, С. Ф. Санникова // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : монографія : у 4 т. / за ред. О. А. Паршиної. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т. 3. – С. 153-160.

8. Іванова М. В. Аналіз динаміки ресурсних складових потенціалу промислових підприємств / І. В. Іванова, С. Ф. Саннікова // Сучасні тенденції, передумови та перспективи розвитку підприємств України : монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 45-56.

9. Иванова М. В. Экономическая статистика: социальный потенциал науки / М. В. Иванова // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – С. 63-68.

10. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності [в Україні за 2000-2014 рр.] [Електронний ресурс] : [статистична інформація] / [в. о. голови Держстату України І. М. Жук] // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://goo.gl/Q9cDLk. – Станом на 01.01.2016. – Назва з екрана.

11. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності [в Україні за 2000-2014 рр.] [Електронний ресурс] : [статистична інформація] / [в. о. голови Держстату України І. М. Жук] // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://goo.gl/IKUp6K. – Станом на 01.01.2016. – Назва з екрана.

12. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності [в Україні за 2001-2014 рр.] [Електронний ресурс] : [статистична інформація] / [в. о. голови Держстату України І. М. Жук] // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://goo.gl/Sv4jbE. – Станом на 01.01.2016. – Назва з екрана.

13. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності [в Україні за 2001-2014 рр.] [Електронний ресурс] : [статистична інформація] / [в. о. голови Держстату України І. М. Жук] // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://goo.gl/5ltHFc. – Станом на 01.01.2016. – Назва з екрана.

14. Швець С. М. Короткострокове прогнозування валової доданої вартості : монографія / С. М. Швець ; НАН України, Ін-т екон. та прогноз. НАН України. – Київ : [Ін-т екон. та прогноз.], 2013. – 136 с.

15. Кочмар Н. В. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоздатність промислових підприємств / Н. В. Кочмар, М. В. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2014. – №1. – С. 101-106.

16. Иванова М. В. Моделирование экономической эффективности инновационных затрат в промышленности / М. В. Иванова // Сучасні технології управління на підприємстві: колективна : монографія/ під заг. ред. К. Ф.Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 72-78.

17. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році : стат. зб. / відпов. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ : [Б. м.], 2014. – 255 с.

18. Наука, технології та інновації [в Україні за 1990-2014 рр.] [Електронний ресурс] : [статистична інформація] / [в. о. голови Держстату України І. М. Жук] // Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm. – Станом на 01.01.2016. – Назва з екрана.

19. Економетрія : навч. посіб. / за ред. С. І. Наконечного. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2005.– 552 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 M. Ivanova, S. Sannikovа

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/